Inleiding

Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van Stan Partners. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen met Stan Partners tenzij anders overeengekomen of bevestigd. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op rechtsverhoudingen met een van de dochterondernemingen van Stan Partners en/of aan haar gelieerde ondernemingen. Onder ‘Stan Partners’ worden deze vennootschappen dan ook tevens geacht te zijn begrepen. Het gaat hierbij onder meer (doch niet beperkt tot) om de volgende vennootschappen en/of handelsnamen: PDZ Uitzendbureau, Teamflex Personeelsdiensten, Loopbaan.nu, Flexcellens, Louter Recruitment, Teamflex Opleidingen en Stan Opleidingen.

De Algemene Voorwaarden omvatten de set van afspraken ten aanzien van de dienstverlening op het gebied van arbeidsbemiddeling en specifiek op de werving, de selectie en het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten. De Algemene Voorwaarden zijn onder andere gebaseerd op de richtlijnen gesteld door de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen (ABU).

De algemene bepalingen van Deel A van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen van respectievelijk met Stan Partners. Indien een Opdracht (mede) betrekking heeft op de terbeschikkingstelling van Uitzendkrachten, zijn de specifieke bepalingen van Deel B tezamen met de algemene bepalingen van Deel A van toepassing. Indien een Opdracht (mede) betrekking heeft op diensten die worden uitgevoerd door Zzp’ers, zijn de specifieke bepalingen van Deel C tezamen met de algemene bepalingen van deel A van toepassing. Indien een Opdracht (mede) betrekking heeft op werving en selectie, zijn de specifieke bepalingen van deel D tezamen met de algemene bepalingen van deel A van toepassing. In het geval van tegenstrijdigheden gaan de meer specifieke bepalingen voor op de algemene bepalingen.

 

DEEL A: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.        Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

·        Aspirant-Uitzendkracht: een door Stan Partners geworven en geselecteerde natuurlijke persoon, die door Stan Partners bij de Opdrachtgever is aangedragen in het kader van één of meerdere functies en/of vacatures binnen de organisatie van de Opdrachtgever, ongeacht of de Opdrachtgever de aspirant uitzendkracht al direct of indirect (uit welke hoedanigheid dan ook) kende.

·        CAO: de cao die van toepassing is, zijnde  Collectieve Arbeidsovereenkomst voor Uitzendkrachten, gesloten tussen de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) enerzijds en de betrokken werknemersorganisaties (FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, De Unie en LBV) anderzijds. De geldende cao kan worden geraadpleegd op www.abu.nl/cao.

·        Dienst(en): de dienstverlening van Stan Partners aan de Opdrachtgever gericht op de Terbeschikkingstelling van Uitzendkrachten, werving en selectie, ZZP-bemiddeling en – indien overeengekomen – de daarmee Samenhangende dienstverlening, een en ander voor zover overeengekomen.

·        Inlenersbeloning: de bij de Opdrachtgever geldende beloning voor werknemers in dienst van de Opdrachtgever in een gelijke of gelijkwaardige functie zoals uitgeoefend door een Uitzendkracht, bestaande uit de navolgende loonelementen:

1.     Uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal;

2.     De van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting per week/maand/jaar/periode. Deze kan ter keuze van Stan Partners worden gecompenseerd in tijd en/of geld;        

3.     Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag), ploegendienst en werken onder fysiek belastende omstandigheden samenhangend met de aard van het werk (waaronder werken onder lage of hoge temperaturen, werken met gevaarlijke stoffen of vuil werk);

4.     Initiële loonsverhoging, hoogte en tijdstip als bij de Opdrachtgever bepaald;

5.     Kostenvergoeding (voor zover Stan Partners deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen: reiskosten, pensionkosten en andere kosten noodzakelijk vanwege de uitoefening van de functie);

6.     Periodieken, hoogte en tijdstip als bij de Opdrachtgever bepaald;

7.     Vergoeding van reisuren of reistijd verbonden aan het werk;

8.     Eenmalige uitkeringen, ongeacht het doel of de reden van de uitkering. Met eenmalige uitkeringen worden geen periodiek repeterende uitkeringen bedoeld;

9.     Thuiswerkvergoedingen, waarbij het deel van de vergoeding dat niet bij de wet gericht is vrijgesteld bruto wordt uitgekeerd.

Indien vanuit de CAO voor Uitzendkrachten (ABU) de loonelementen voor de inlenersbeloning worden gewijzigd, gelden deze gewijzigde loonelementen.  

·        Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door Stan partners zal kunnen worden voorgedragen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan met de Opdrachtgever.

·        Offerte: elk mondelinge of Schriftelijke aanbieding, voorstel of offerte van Stan Partners Stan Partners aan de Opdrachtgever.

·        Opdracht: iedere overeenkomst tussen een Opdrachtgever en Stan Partners, in welke vorm dan ook, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Opdracht.

·        Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Stan Partners contracteert c.q. beoogt te contracteren.

·        Opdrachtgeverstarief: het door de Opdrachtgever aan Stan Partners verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en btw. Het tarief wordt per uur gerekend, tenzij anders vermeld.

·        Partij(en): Stan Partners en Opdrachtgever gezamenlijk dan wel één van hen afzonderlijk.

·        Schriftelijk: op schrift gesteld of door middel van (een) elektronische bericht(en),

bijvoorbeeld via e-mail of de internetportal, uitgewisseld.

·        Stan Partners: Stan Partnerships B.V alsmede haar dochtermaatschappijen en/of aan haar gelieerde vennootschappen, die op basis van (een) Opdracht(en) en/of (een) overige overeenkomst(en) met de Opdrachtgever Diensten verricht voor de Opdrachtgever.

·        Terbeschikkingstelling/ Ter beschikking stellen / Te werk stellen: de tewerkstelling van een Uitzendkracht in het kader van een Opdracht om onder leiding en toezicht van de Opdrachtgever arbeid te verrichten.

·        Uitzendbeding: de Schriftelijke bepaling in de arbeidsovereenkomst tussen Stan Partners en de Uitzendkracht en/of in de CAO, inhoudende dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de Terbeschikkingstelling van de Uitzendkracht door Stan Partners aan de Opdrachtgever op verzoek van de Opdrachtgever ten einde komt (artikel 7:691 lid 2 BW).

·        Uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon die op basis van een uitzendovereenkomst ex artikel 7:690 BW in dienst is van Stan Partners, dan wel de natuurlijke persoon die in dienst is bij een andere werkgever die vervolgens door of via Stan Partners ter beschikking wordt gesteld aan Opdrachtgever, om onder leiding en toezicht van Opdrachtgever arbeid te verrichten.

·        Zzp’er: iedere zelfstandige zonder personeel (“zzp’er”) die met Stan Partners op basis van een (model)overeenkomst (tussenkomst) ex artikel 7:400 e.v. BW contracteert teneinde op basis van die overeenkomst van opdracht voor eigen rekening en risico werkzaamheden te verrichten voor de Opdrachtgever, dan wel de zelfstandige zonder personeel (“zzp’er”) die met een derde een (model)overeenkomst (bemiddeling) ex artikel 7:400 e.v. BW heeft gesloten en via Stan Partners op basis van die overeenkomst voor eigen rekening en risico werkzaamheden gaat verrichten voor de Opdrachtgever.

 

Artikel 2.        Werkingssfeer

2.1.       Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, Opdrachten, overige overeenkomsten en rechtsverhouding tussen c.q. met Stan Partners en de Opdrachtgever, waaronder begrepen alle rechtshandelingen die gericht zijn op de totstandkoming daarvan, waaronder Offertes en prijsopgaves. Deze Algemene Voorwaarden gelden eveneens voor eventuele nadere of vervolgopdrachten tussen Stan Partners en de Opdrachtgever. De Opdrachtgever wordt geacht hiermee akkoord te zijn gegaan.

2.2.       Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden door Stan Partners uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3.       Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen. In dat geval prevaleren de uitdrukkelijk Schriftelijk overeengekomen afwijkende bepalingen.

2.4.       Indien Stan Partners niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Stan Partners in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

2.5.       Indien Stan Partners bij één of meerdere Opdrachten met de Opdrachtgever afwijkt van deze Algemene Voorwaarden houdt dit niet in dat deze afwijking tevens geldt voor eerdere of latere Opdrachten tussen Stan Partners en de Opdrachtgever.

2.6.       Stan Partners het recht deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, waarbij geldt dat zij een redelijke kennisgevingtermijn ten opzichte van de Opdrachtgever in acht dient te nemen. Bij gebreke van protest van Opdrachtgever binnen 14 dagen na kennisgeving, gelden de gewijzigde Algemene Voorwaarden vanaf de dag van de kennisgeving op alle nieuwe Opdrachten alsmede op alle nog lopende Opdrachten voor zover deze worden uitgevoerd na de dag van de kennisgeving.

 

Artikel 3.        Offertes en totstandkoming Opdracht totstandkoming

Opdracht

3.1.       Alle Offertes van Stan Partners zijn vrijblijvend en kunnen op elk moment door Stan Partners worden herroepen, ook indien de Offerte een termijn voor aanvaarding bevat.

3.2.       Stan Partners kan niet aan haar Offerte worden gehouden als de Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de Offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3.       Er komt een Opdracht tot stand wanneer de Opdrachtgever:

  • een (zoek)opdracht bij STAN Partners plaatst;
  • de Offerte van STAN Partners aanvaardt;
  • samen met STAN Partners een Schriftelijke Opdracht tekent;
  • een gesprek aangaat met een Aspirant-Uitzendkracht.

3.4.       Indien de Opdrachtgever een opdracht plaatst bij Stan Partners zonder dat deze is voorafgegaan door een Offerte of indien de Offerte (nog) niet door beide Partijen is ondertekend, dan wordt de Opdracht geacht tot stand te zijn gekomen wanneer de opdracht door Stan Partners is bevestigd of wanneer Stan Partners van start gaat met de uitvoering van de opdracht, bijvoorbeeld (doch niet beperkt tot) wanneer Stan Partners een gesprek aangaat met een Aspirant-Uitzendkracht, Zzp’er of Kandidaat. Stan Partners is te allen tijde gerechtigd om een (voorgestelde) Aspirant-Uitzendkracht of Uitzendkracht te vervangen.

Artikel 4.        Betaling

4.1.       Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen of bepaald in deze Algemene Voorwaarden, wordt wekelijks door Stan Partners gefactureerd en wordt de factuur door middel van een elektronisch bericht aangeboden in een door Stan Partners te bepalen formaat en opmaak.

4.2.       De Opdrachtgever is gehouden elke factuur van Stan Partners te voldoen binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. De factuur geldt als voldaan, indien en zodra het verschuldigde bedrag door Stan Partners is ontvangen.

4.3.       Opdrachtgever zal op eerste verzoek van Stan Partners een Schriftelijke machtiging aan Stan Partners verstrekken om het bedrag van de factuur door middel van automatische incasso binnen de overeengekomen termijn van het door de Opdrachtgever opgegeven bankrekeningnummer af te schrijven. Indien geen termijn is overeengekomen, bedraagt deze 14 kalenderdagen na factuurdatum. De Opdrachtgever draagt zorg voor voldoende saldo op het door hem opgegeven bankrekeningnummer en zal zich onthouden van het storneren van enige betaling aan Stan Partners.

4.4.       Indien een factuur niet binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum of binnen de overeengekomen periode is betaald, is de Opdrachtgever vanaf dan zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente van 1% per maand aan Stan Partners verschuldigd over het onbetaald gelaten bedrag, waarbij een deel van een maand tot een volle maand wordt gerekend. Opschorting van betaling of verrekening is aan Opdrachtgever niet toegestaan.

4.5.       Uitsluitend betalingen aan Stan Partners of aan een door Stan Partners Schriftelijk aangewezen derde werken bevrijdend. Betalingen aan Uitzendkrachten, Zzp’ers of Kandidaten of het verstrekken van voorschotten aan Uitzendkrachten – onder welke titel dan ook –  gelden niet als bevrijdend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.

4.6.       De in het bezit van Stan Partners zijnde kopie van de door Stan Partners verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag, waarop de renteberekening begint.

4.7.       Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Stan Partners maakt als gevolg van de niet-nakoming door de Opdrachtgever van diens verplichtingen op grond van dit artikel, komen geheel ten laste van de Opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief BTW en rente (met een minimum van € 250,00 per vordering), tenzij Stan Partners aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt. De gefixeerde vergoeding zal steeds, zodra de Opdrachtgever in verzuim is, door de Opdrachtgever verschuldigd zijn en zonder nader bewijs in rekening worden gebracht.

4.8.       Tenzij door Stan Partners anders aangegeven, strekken betalingen van de Opdrachtgever steeds eerst in mindering op de verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op de hoofdsommen en lopende rente, waarbij oudere vorderingen voor de nieuwe gaan, ongeacht of de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Stan partners kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. Indien het Stan Partners wenselijk voorkomt en in ieder geval als de Opdrachtgever in gebreke is met enige betalingsverplichting uit welke hoofde dan ook, is Stan Partners gerechtigd na het aangaan van een Opdracht in afwijking van de overeengekomen betalingsregeling, betaling vooraf te verlangen dan wel een zekerheidstelling voor de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever dient op eerste verzoek van Stan Partners daaraan gehoor te geven.

4.9.       Indien de Opdrachtgever de factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dient hij dit binnen dertig kalenderdagen na factuurdatum Schriftelijk, onder nauwkeurige opgaaf van redenen, aan Stan Partners te melden. Na deze periode vervalt het recht van de Opdrachtgever om de factuur te betwisten en staat de hoogte hiervan als onbetwist tussen Partijen vast. De bewijslast betreffende tijdige betwisting van de factuur rust op de Opdrachtgever. Betwisting van de factuur ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting en geeft Opdrachtgever derhalve nimmer recht op schorting.

4.10.    De Opdrachtgever is niet bevoegd het factuurbedrag, ongeacht of hij dit betwist, op te schorten en/of te verrekenen met een al dan niet terechte tegenvordering en/of de betaling van de factuur op te schorten. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur of ter zake de geleverde Diensten geven de Opdrachtgever aldus nimmer de bevoegdheid de betaling op te schorten dan wel te verrekenen.

4.11.    Stan Partners is gerechtigd de kredietwaardigheid te toetsen van Opdrachtgever en aan haar gelieerde ondernemingen.

4.12.    Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van de Opdrachtgever daartoe, naar het oordeel van Stan Partners, aanleiding geeft, is de Opdrachtgever verplicht op eerste Schriftelijk verzoek van Stan Partners:

·      een machtiging voor automatische incasso als bedoeld in het derde lid te geven;

·      een voorschot te verstrekken; en/of

·      afdoende zekerheid te stellen voor zijn verplichtingen jegens Stan Partners, door middel van een bankgarantie, pandrecht of anderszins.

4.13.    Zekerheid kan worden gevraagd voor zowel bestaande als toekomstige verplichtingen, een voorschot uitsluitend voor toekomstige verplichtingen. De omvang van de gevraagde zekerheid en/of het gevraagde voorschot dient in verhouding te staan tot de omvang van de desbetreffende verplichtingen van de Opdrachtgever.

4.14.    Indien de Opdrachtgever het in lid 12 bedoelde voorschot niet verstrekt, de gevraagde zekerheid niet stelt binnen de door Stan Partners gestelde termijn, geen machtiging tot automatische incasso geeft of storneert als bedoeld in lid 3, is de Opdrachtgever hiermee in verzuim zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling is vereist en is Stan Partners  gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen uit alle Opdrachten en/of overige overeenkomsten met Opdrachtgever op te schorten dan wel alle Opdrachten en/of overige overeenkomsten met Opdrachtgever direct op te zeggen zonder daartoe schadeplichtig jegens de Opdrachtgever te zijn in verband met deze opschorting of opzegging. Alle vorderingen van Stan Partners worden als gevolg van de opzegging onmiddellijk opeisbaar.

4.15.    Indien de Opdracht is aangegaan met meer dan één opdrachtgever, behorend tot dezelfde groep van ondernemingen, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen op grond van de Opdracht en dit artikel, ongeacht de tenaamstelling van de factuur. Volledige betaling van de factuur, eventuele bijkomende kosten en rente door een Opdrachtgever ontslaat de overige opdrachtgevers van hun betalingsverplichting jegens Stan Partners.

 

Artikel 5.        Vrees niet nakoming

5.1.       Indien na het sluiten van de Opdracht Stan Partners ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever een van de verplichtingen niet, niet juist en/of niet tijdig zal nakomen worden alle betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever jegens Stan Partners uit welke hoofde dan ook direct en volledig opeisbaar. Hiervan is onder meer sprake (maar hiertoe niet beperkt) in geval van faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever of wanneer een aanvraag tot één van deze maatregelen ten aanzien van de Opdrachtgever aanhangig is, in geval een besluit tot ontbinding of fusie van of door de Opdrachtgever is genomen of indien conservatoir of executoriaal beslag op enig deel van het vermogen van de Opdrachtgever is of wordt gelegd, of de Opdrachtgever enige betalingsverplichting jegens Stan Partners niet nakomt. Stan partners is steeds gerechtigd onmiddellijke betaling van deze opeisbare vorderingen dan wel een zekerheidsstelling ter zake deze opeisbare vorderingen te verlangen.

5.2.       Stan Partners is in dat geval bevoegd de nakoming van haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten, totdat betaling en/of zekerheidsstelling van alle betalingsverplichtingen heeft plaatsgevonden. Indien Stan Partners daartoe overgaat, is zij op geen enkele manier gehouden tot vergoeding van schade en/of kosten die daardoor op enige wijze ontstaan aan de zijde van de Opdrachtgever.

5.3.       De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade van Stan Partners die voortvloeit uit een situatie zoals beschreven in lid 1 en 2 van dit artikel.

 

Artikel 6.        Overname

6.1.       Voor het bepaalde in dit artikel Uitzendkracht onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een Aspirant-Uitzendkracht, Uitzendkracht en/of Zzp’er verstaan:

–    het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door de Opdrachtgever met een Aspirant-Uitzendkracht, Uitzendkracht en/of Zzp’er;

–   het laten ter beschikking stellen van de betreffende Aspirant-Uitzendkracht, Uitzendkracht en/of Zzp’er door een derde (bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming);

–   het aangaan van een arbeidsverhouding door de Aspirant-Uitzendkracht, Uitzendkracht en/of Zzp’er met een derde, waarbij de Opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden (als bedoeld in artikel 2:24b BW) dan wel een dochtermaatschappij is van een ander (als bedoeld in artikel 2:24a BW)

6.2.       Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder Aspirant-Uitzendkracht, Uitzendkracht en/of Zzp’er tevens verstaan:

      de Aspirant-Uitzendkracht, Uitzendkracht en/of Zzp’er die bij Stan Partners is ingeschreven;

      de Aspirant-Uitzendkracht, Uitzendkracht en/of Zzp’er die door Stan Partners is voorgesteld aan en/of in contact gebracht is met de Opdrachtgever;

      de Uitzendkracht wiens Terbeschikkingstelling minder dan twaalf maanden voor het aangaan van de arbeidsverhouding met de Opdrachtgever is geëindigd of de Zzp’er wiens werkzaamheden minder dan twaalf maanden voor het aangaan van de arbeidsverhouding met de Opdrachtgever zijn geëindigd.

6.3.       De Opdrachtgever is uitsluitend met inachtneming van het bepaalde in dit artikel gerechtigd een Arbeidsverhouding aan te gaan met een Uitzendkracht, Aspirant-Uitzendkracht en/of Zzp’er.

6.4.       De Opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met de Uitzendkracht aangaan indien en voor zover de arbeidsovereenkomst tussen de Uitzendkracht enerzijds en Stan Partners (of de derde) anderzijds niet rechtsgeldig is geëindigd en indien en voor zover de Opdrachtgever de Opdracht met Stan Partners niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft.

6.5.       De Opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met de Zzp’er aangaan indien en voor zover de (model)overeenkomst tussen de Zzp’er enerzijds en Stan Partners (of de derde) anderzijds niet rechtsgeldig is geëindigd en indien en voor zover de Opdrachtgever de Opdracht met Stan Partners niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft.

6.6.       De Opdrachtgever brengt Stan Partners zo spoedig mogelijk Schriftelijk op de hoogte van haar voornemen om met de Aspirant-Uitzendkracht, Uitzendkracht en/of Zzp’er een arbeidsverhouding aan te gaan, alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven. De Opdracht zal door Opdrachtgever met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden worden beëindigd. De Opdrachtgever is bekend met de wet- en regelgeving op het gebied van opvolgend werkgeverschap en aanvaardt alle daaruit voortvloeiende verplichtingen. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het onderzoek naar en de beoordeling van het arbeidsverleden van de Uitzendkracht. Stan Partners kan, voor zover de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en aanverwante wet- en regelgeving dit toelaten, op verzoek van de Opdrachtgever informatie over dit arbeidsverleden verschaffen, maar kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid hiervan, mede omdat zij hiervoor afhankelijk is van de Uitzendkracht.

6.7.       Indien een Aspirant-Uitzendkracht, Uitzendkracht en/of Zzp’er door tussenkomst van Stan Partners aan de mogelijke Opdrachtgever is aangedragen en deze mogelijke Opdrachtgever rechtstreeks dan wel via derden met die Aspirant-Uitzendkracht, Uitzendkracht en/of Zzp’er binnen twaalf maanden nadat die Aspirant-Uitzendkracht, Uitzendkracht en/of Zzp’er is voorgesteld, een arbeidsverhouding aangaat voor dezelfde of een andere functie, is deze Opdrachtgever aan Stan Partners een direct opeisbare, niet voor verrekening vatbare vergoeding verschuldigd ter hoogte van 25% van het (Opdrachtgevers)tarief dat door Stan Partners in rekening zou zijn gebracht voor de werkzaamheden van de Aspirant-Uitzendkracht, Uitzendkracht en/of Zzp’er als deze via Stan Partners werkzaamheden zou hebben verricht voor de Opdrachtgever en wel voor de duur van 1248 uur. De Opdrachtgever is deze vergoeding altijd verschuldigd indien de Aspirant-Uitzendkracht, Uitzendkracht en/of Zzp’er door Stan Partners is aangedragen bij de Opdrachtgever. Of de Opdrachtgever de Aspirant-Uitzendkracht, Uitzendkracht en/of Zzp’er al direct of indirect (uit welke hoedanigheid dan ook) kende, doet ten aanzien van de vergoedingsplicht als bedoeld in dit artikel niet ter zake.

6.8.       Indien de Opdrachtgever rechtstreeks dan wel via derden een arbeidsverhouding aangaat, voor dezelfde of een andere functie, met een Uitzendkracht of Zzp’er die aan haar ter beschikking wordt gesteld op basis van een Opdracht voor onbepaalde tijd, voordat die Uitzendkracht of Zzp’er 1248 uren heeft gewerkt, is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling aan Stan Partners een direct opeisbare, niet voor verrekening vatbare vergoeding verschuldigd van 25% van het laatst geldende Opdrachtgeverstarief over 1248 uren minus de – op basis van de Opdracht – reeds door de Uitzendkracht of Zzp’er gewerkte uren. Partijen kunnen enkel Schriftelijk in gezamenlijk overleg afwijken van het bepaalde in dit artikellid.

6.9.       Indien de Opdrachtgever rechtstreeks dan wel via derden een arbeidsverhouding aangaat, voor dezelfde of een andere functie, met een Uitzendkracht of Zzp’er die aan haar ter beschikking wordt gesteld op basis van een Opdracht voor bepaalde tijd, is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling aan Stan Partners een direct opeisbare, niet voor verrekening vatbare vergoeding verschuldigd van 25% van het laatst geldende Opdrachtgeverstarief over de resterende duur van de opdracht of – ingeval van een opdracht die tussentijds opzegbaar is – over de niet in acht genomen opzegtermijn, met dien verstande dat de Opdrachtgever altijd ten minste de in lid 8 genoemde vergoeding is verschuldigd. De vergoeding wordt vermeerderd met BTW.

6.10.    Indien de Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat, voor dezelfde of een andere functie, met de Uitzendkracht of Zzp’er binnen twaalf (12) maanden nadat diens Terbeschikkingstelling of werkzaamheden (ongeacht of deze was gebaseerd op een Opdracht voor bepaalde of onbepaalde tijd) aan de Opdrachtgever is/zijn geëindigd, is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 25% van het Opdrachtgeverstarief, dat voor de betrokken Uitzendkracht of Zzp’er van toepassing zou zijn geweest over een periode van 1248 gewerkte uren minus de – op basis van de geëindigde Opdracht – reeds door de Uitzendkracht of Zzp’er gewerkte uren. Dit geldt zowel in het geval de Opdrachtgever de Uitzendkracht of Zzp’er hiertoe – rechtstreeks of via derden – heeft benaderd als wanneer de Uitzendkracht of Zzp’er – rechtstreeks of via derden – bij de Opdrachtgever heeft gesolliciteerd.

Artikel 7.        Aansprakelijkheid Stan Partners

7.1.       Stan Partners is gehouden zich in te spannen om de Opdracht naar behoren uit te voeren.

7.2.       Indien in rechte of anderszins komt vast te staan dat Stan Partners jegens de Opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn voor schade die wordt geleden in verband met de Opdracht, of uit hoofde van onrechtmatige daad, of uit enige andere hoofde, dan is deze aansprakelijkheid, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel 6:271 BW, te allen tijde in zijn totaliteit beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld:

a.  De totale aansprakelijkheid van Stan Partners wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Opdracht of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen verplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade. Onder directe schade wordt alleen verstaan schade welke het gevolg is van beschadiging of vernietiging van een zaak (reparatiekosten of vervangingskosten).

b.  Stan Partners is nimmer aansprakelijk voor de door de Opdrachtgever geleden indirecte schade waaronder mede wordt verstaan (maar niet beperkt hiertoe): gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vermindering van goodwill, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, gemiste inkomsten, gemiste omzet, gemiste besparingen, schade door bedrijfs- en andersoortige stagnatie. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Stan Partners verband houdende met vernietiging of verlies van gegevens of documenten;

c.   Stan Partners is nimmer aansprakelijk voor schade, die is ontstaan doordat Stan Partners is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste gegevens/bestanden/ hulpmiddelen en informatie;

d.  de aansprakelijkheid van Stan Partners, inclusief een eventuele betalingsverplichting uit hoofde van een ongedaanmakingsverbintenis en een eventuele betalingsverplichting uit hoofde van artikel 6:230 BW, tegenover de Opdrachtgever is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Stan Partners in voorkomend geval uitkeert;

e.  in het geval de aansprakelijkheidsverzekering van Stan Partners – om welke reden dan ook – niet tot uitkering overgaat, geldt dat de aansprakelijkheid van Stan Partners, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel 6:271 BW,

·         uit hoofde van een specifieke Opdracht is beperkt tot de hoogte van de drie laatst door de Opdrachtgever uit hoofde van deze Opdracht betaalde facturen tezamen;

·         uit andere hoofde is beperkt tot een bedrag van € 5.000,- per aanspraak, waarbij geldt dat de totale aansprakelijkheid van Stan Partners te allen tijde is beperkt tot maximaal een bedrag van € 10.000,- per jaar, ongeacht de grondslag voor aansprakelijkheid en het aantal schadeveroorzakende gebeurtenissen.

7.3.       Stan Partners is tegenover de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die uitzendkrachten zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens Opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de Opdrachtgever of die derden.

7.4.       Deze beperkingen gelden niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Stan Partners.

7.5.       Alle ondergeschikten, de vennootschap(pen) waarmee Stan Partners in een groep is verbonden (als bedoeld in artikel 2:24b BW, opdrachtgevers en relaties van Stan Partners kunnen zich tegenover de Opdrachtgever en zo nodig ook tegenover derden op gelijke voet als Stan Partners beroepen op de bovenstaande bepalingen.

7.6.       Het bepaalde in dit artikel evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Stan Partners zich bij de uitvoering van de Opdracht bedient.

7.7.       Schade waarvoor Stan Partners aansprakelijk gehouden kan worden, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 8 dagen na het ontstaan daarvan Schriftelijk aan Stan Partners gemeld te worden, op straffe van verval van het recht op vergoeding van deze schade. Deze termijn geldt niet indien de Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat de schade wegens gegronde reden niet eerder gemeld kon worden.

7.8.       Een aansprakelijkheidsvordering jegens Stan Partners vervalt 12 maanden nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schade toebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

 

Artikel 8.        Geheimhouding

8.1.       Stan Partners en de Opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere Partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de Opdracht, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de Opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust. Onder ‘vertrouwelijke informatie’ wordt verstaan alle informatie betreffende de andere Partij, waarvan redelijkerwijs kan worden begrepen dat deze niet voor openbaarmaking bestemd is.

8.2.       Stan Partners zal op verzoek van de Opdrachtgever de Uitzendkracht, Aspirant-Uitzendkracht en/of Zzp’er verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de Uitzendkracht een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

8.3.       Het staat de Opdrachtgever vrij om de Uitzendkracht, Aspirant-Uitzendkracht en/of Zzp’er rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding ten aanzien van informatie die aan de Uitzendkracht, Aspirant-Uitzendkracht en/of Zzp’er in het kader van de uit te voeren werkzaamheden ter kennis komt. De Opdrachtgever informeert Stan Partners over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte verklaring overeenkomst aan Stan Partners.

8.4.       Stan Partners is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de Opdrachtgever als gevolg van schending van een geheimhoudingsplicht door de Uitzendkracht, Aspirant-Uitzendkracht en/of Zzp’er.

 

Artikel 9.        Bij inlenen en doorlenen van Uitzendkrachten of Zzp’ers

9.1.       Het is Stan Partners toegestaan om Uitzendkrachten in te lenen via een andere werkgever en deze vervolgens door te lenen aan Opdrachtgever. Indien deze situatie zich voordoet, moet in de gevallen in de Opdracht en de Algemene Voorwaarden waar “Stan Partners” is genoemd in de positie als werkgever van de Uitzendkracht, deze andere werkgever worden gelezen.

9.2.       Het is Stan Partners toegestaan om Zzp’ers die een (model)overeenkomst hebben gesloten met een derde, in te huren en door te lenen om vervolgens op basis van die overeenkomst voor eigen rekening en risico werkzaamheden te laten verrichten voor de Opdrachtgever. Indien dit aan de orde is, dient overal waar “Stan Partners“ is genoemd als contractspartij van de Zzp’er, deze derde worden gelezen.

 

Artikel 10.     Opschortingsrecht

10.1.    De Opdrachtgever is gehouden de Uitzendkracht en/of Zzp’er Tewerk te stellen voor het overeengekomen aantal uren per periode. Opdrachtgever is niet gerechtigd de Tewerkstelling van de Uitzendkracht of Zzp’er tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek.

10.2.    Onder overmacht wordt uitdrukkelijk niet geacht te zijn begrepen een vrijwillige bedrijfssluiting en/of tijdelijke, blijvende, gedeeltelijke of gehele stopzetting of wegval van bedrijfsactiviteiten, al dan niet met bijbehorende wegval van vraag naar Uitzendkrachten, bijvoorbeeld als gevolg van epidemieën en/of pandemieën en/of (overheids)maatregelen en/of verminderde vraag van klanten c.q. afnemers.

10.3.    In afwijking van lid 1 van dit artikel is opschorting wel mogelijk indien:

·      dit Schriftelijk wordt overeengekomen en daarbij de looptijd is vastgelegd én;

·      de Opdrachtgever aantoont dat tijdelijk geen werk voorhanden is of de Uitzendkracht niet te werk kan worden gesteld; én

·      Stan Partners jegens de Uitzendkracht met succes een beroep kan doen op uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht op grond van de CAO.

10.4.    Indien de Opdrachtgever niet gerechtigd is de Opdracht tijdelijk op te schorten, maar de Opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de Uitzendkracht of Zzp’er of de Uitzendkracht of Zzp’er niet te werk kan of wil stellen, is de Opdrachtgever gehouden voor de duur van de Opdracht onverkort aan Stan Partners het Opdrachtgeverstarief te voldoen over het per periode (week, maand, en dergelijke) krachtens Opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren.

10.5.    Indien Stan Partners door omstandigheden, opgekomen buiten de schuld en risicosfeer van Stan Partners, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is Stan Partners bevoegd de uitvoering van de Opdracht voor de duur van de verhindering op te schorten. Eventueel door of namens de Opdrachtgever gestelde betalingszekerheden dienen overeenkomstig te worden verlengd.

10.6.    Indien Stan Partners door omstandigheden als hiervoor in lid 4 bedoeld, gedurende een periode van 3 maanden verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is ieder van Partijen bevoegd de Opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Tot de omstandigheden als hiervoor bedoeld worden in elk geval doch niet uitsluitend gerekend oorlog, oorlogsgevaar, epidemieën en pandemieën en als gevolg daarvan getroffen overheidsmaatregelen, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie en bedrijfsstoring. Aan Opdrachtgever komt enkel een beroep toe op deze ontbindingsgrond indien en voor zover Stan partners zich beroept op overmacht en eveneens is voldaan aan de overige voorwaarden van dit artikellid.

 

Artikel 11.     Gebruik ICT-middelen

11.1.    Stan Partners kan in het kader van de Diensten ICT-middelen voor gebruik door de Opdrachtgever aan haar beschikbaar (laten) stellen, onder meer voor de uitwisseling van gegevens en het verrichten van rechtshandelingen. Op het gebruik van deze ICT-middelen is het bepaalde in dit artikel 11 en elders in deze Algemene Voorwaarden ten aanzien van de ICT-middelen bepaalde van toepassing. Op het gebruik van ‘Mijn omgeving’ zijn voorts in aanvulling hierop de gebruikersvoorwaarden van toepassing zoals te vinden in ‘Mijn Omgeving’.  De vergoeding voor de ICT-middelen wordt geacht te zijn inbegrepen in de door Opdrachtgever verschuldigde Opdrachtgeverstarief voor de Diensten, tenzij anders overeengekomen tussen Partijen.

11.2.    De Opdrachtgever zal op redelijk verzoek van Stan Partners zijn medewerking verlenen aan de inrichting en beschikbaarstelling door Stan Partners van de ICT-middelen ten behoeve van de Opdrachtgever. Indien ICT-middelen met toestemming van de Opdrachtgever door of namens Stan Partners op een locatie van de Opdrachtgever (of van een door de Opdrachtgever aangewezen derde) worden geplaatst, dan zal de Opdrachtgever op eigen kosten zorg dragen voor de benodigde aansluitingen, zoals stroom, netwerkverbinding en opstelplaats. De Opdrachtgever dient als een goed huisvader voor de ICT-middelen zorg te dragen en op locatie geplaatste ICT-middelen conform gegeven gebruiksinstructies te onderhouden en is verantwoordelijk voor schade aan of verlies van de ICT-middelen door misbruik, diefstal, brand of waterschade.

11.3.    Het gebruik van de ICT-middelen door de Opdrachtgever is beperkt tot de duur van de Opdracht en het doel, waarvoor het is verstrekt, te weten het faciliteren en gebruik maken van de Diensten van Stan Partners, daaronder begrepen het communiceren en verrichten van rechtshandelingen in het kader van die diensten. Het gebruiksrecht eindigt automatisch bij het eindigen van de Opdracht respectievelijk de Diensten. De Opdrachtgever is alleen gerechtigd om de ICT-middelen voor zijn eigen interne bedrijfsdoeleinden te gebruiken en is niet gerechtigd om de ICT-middelen al dan niet gebundeld met eigen diensten te herverkopen, aan derden op andere basis aan te bieden of ten bate van derden te gebruiken.

11.4.    De Opdrachtgever zal bij het gebruik van de ICT-middelen alle mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen en zich onder meer houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, deze Algemene Voorwaarden en de bij of voor de ICT-middelen gepubliceerde of op andere wijze door Stan Partners verstrekte (nadere) gebruikersvoorwaarden en/of gebruiksinstructies, inclusief eventuele wijzigingen daarin. Opdrachtgever zal de gebruiksinstructies en voorwaarden regelmatig doornemen in verband met eventuele wijzigingen daarin of aanvullingen daarop. Indien Stan Partners extra kosten moet maken of extra tijd moet besteden aan de verlening van haar Diensten doordat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, dan is Stan Partners gerechtigd de hierdoor extra te maken kosten of te besteden tijd in rekening te brengen. Stan Partners zal de Opdrachtgever, indien redelijkerwijs mogelijk, vooraf waarschuwen over mogelijke extra kosten en de Opdrachtgever in staat stellen de ICT-middelen alsnog op de juiste wijze te gaan gebruiken alvorens extra kosten in rekening te gaan brengen.

11.5.    De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik dat hij en zijn werknemers, daaronder begrepen door hem ingeschakelde derden, maken van de ICT-middelen en staat er voor in dat deze werknemers of derden bevoegd en gerechtigd zijn tot het gebruik van de ICT-middelen en de daarmee uitgewisselde informatie en tot het verrichten van rechtshandelingen met behulp van de ICT- middelen. De Opdrachtgever ziet erop toe dat alleen werknemers, die betrokken zijn bij de voorbereiding, uitvoering en/of afwikkeling van de aanbieding, opdracht of overige overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en Stan Partners toegang krijgen tot en gebruik maken van de ICT-middelen. De Opdrachtgever zal Stan Partners alle schade vergoeden die voortvloeit uit een onjuist of onterecht gebruik door (werknemers van) Opdrachtgever van de ICT-middelen en Stan Partners  vrijwaren tegen aanspraken van derden die verband houden met dit gebruik en/of de middels de ICT-middelen uitgewisselde gegevens. Onverminderd haar overige rechten is Stan Partners bevoegd het gebruik van de ICT-middelen op te schorten of de (betreffende werknemer van de) Opdrachtgever – tijdelijk of definitief – de toegang tot de ICT-middelen te ontzeggen, indien hij zich niet aan de voornoemde voorwaarden en instructies houdt. Stan Partners is niet aansprakelijk voor eventuele door de Opdrachtgever geleden schade in verband met en/of als gevolg van het gebruik van de ICT-middelen.

11.6.    De Opdrachtgever treft passende technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau te waarborgen onder andere ten behoeve van het juiste en ongestoorde gebruik van de ICT-middelen en daarmee uitgewisselde informatie en ter voorkoming van schade.

11.7.    Tenzij anders overeengekomen, dragen de Opdrachtgever en Stan Partners ieder hun eigen voor (het beschikbaar stellen respectievelijk het gebruik van) de ICT-middelen gemaakte kosten.

11.8.    Het is niet toegestaan de ICT-middelen te gebruiken als opslagplaats van unieke gegevens of als back-up daarvan. De gegevens die toegankelijk zijn via de ICT-middelen worden slechts tijdelijk in de ICT-middelen getoond en bewaard. De Opdrachtgever dient zelf, met inachtneming van het in de wet en de voorwaarden bepaalde, zorg te dragen voor een adequate back- up van gegevens en is verantwoordelijk voor de naleving van de op grond van wet, regelgeving of overeenkomst op hem rustende bewaarverplichtingen. Indien door een storing unieke gegevens opgeslagen in/op de ICT-middelen beschadigen of verloren gaan, is Stan Partners hiervoor niet aansprakelijk.

11.9.    De Opdrachtgever zal bij het gebruik van de ICT-middelen geen hinder veroorzaken voor Stan Partners, de overige gebruikers van de ICT-middelen of andere derden. De Opdrachtgever dient direct aan alle instructies van Stan Partners ter voorkoming of opheffing van dergelijke hinder gehoor te geven, onverminderd het recht van Stan Partners om het gebruik van de ICT-middelen op te schorten ter opheffing van dergelijke hinder.

11.10. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven of overeengekomen, zijn de ICT-middelen ontworpen voor gebruik door natuurlijke personen. Het is niet toegestaan om de ICT-middelen door geautomatiseerde systemen te laten benaderen of gebruiken, of om een koppeling tot stand te brengen tussen de ICT-middelen en een geautomatiseerd systeem zonder de voorafgaande Schriftelijke toestemming van Stan Partners.

11.11. Indien de Opdrachtgever voor het gebruik van de ICT-middelen inloggegevens ontvangt van Stan Partners dienen deze inloggegevens strikt vertrouwelijk te worden behandeld. De Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor ieder gebruik en misbruik dat met behulp van die inloggegevens wordt gemaakt van de ICT- middelen. Rechtshandelingen, verricht met gebruikmaking van de inloggegevens (zoals bijvoorbeeld het doen van aanvragen of het corrigeren van een via de tool aangeboden tijdverantwoording) binden de Opdrachtgever. Stan Partners mag er van uit gaan dat gebruikers van de inloggegevens bevoegd zijn de Opdrachtgever te vertegenwoordigen. Indien de Opdrachtgever vermoedt dat de vertrouwelijkheid van de inloggegevens is geschonden of dat er sprake is van misbruik van de inloggegevens dan zal de Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk Schriftelijk melden bij Stan Partners. Stan Partners zal vervolgens zo spoedig mogelijk de betreffende inloggegevens deactiveren.

11.12. 12.     Stan Partners kan ondersteuning per telefoon en/of e-mail geven bij het gebruik van de ICT-middelen, maar is daartoe niet verplicht. Voor alle geboden ondersteuning geldt dat de Opdrachtgever zich altijd eerst zelf dient in te spannen om eventuele vragen op te lossen door middel van beschikbare documentatie en eerder gegeven instructies.

11.13. 13.     Opdrachtgever is verplicht om de ICT-middelen op eerste verzoek, doch uiterlijk bij het einde van de Opdracht, aan Stan Partners in deugdelijke staat te retourneren.

 

Artikel 12.     Werking en beschikbaarheid ICT-middelen

12.1.    Stan Partners zal zich redelijkerwijs inspannen om de beschikbaarheid en kwaliteit van de ICT-middelen te waarborgen. Op Stan Partners rust in deze derhalve slechts een inspanningsverbintenis en nimmer een resultaatsverbintenis. Stan Partners staat onder meer niet in voor de continue, storingsvrije beschikbaarheid van de ICT-middelen en/of de volledige en/of correcte verwerking van gegevens daarmee. Stan Partners is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor gebreken in de beschikbaarheid en werking van de ICT-middelen, onder meer (doch niet beperkt tot) door overmacht (waaronder uitdrukkelijk begrepen storingen op het internet, hacking, denial en service attacks) en/of door handelen of nalaten van (werknemers van) de Opdrachtgever of door de Opdrachtgever ingeschakelde derden.

12.2.    De Opdrachtgever zal Stan Partners direct informeren indien de Opdrachtgever storingen waarneemt of (per abuis) toegang krijgt tot niet voor de Opdrachtgever bestemde gegevens. Opdrachtgever zal alle benodigde medewerking verlenen aan een eventueel storingsonderzoek en zal niet voor hem bestemde gegevens, indien mogelijk, direct verwijderen op een door Stan Partners te bepalen wijze. In het geval een storing niet wordt aangetroffen of door de Opdrachtgever zelf of derden die hij heeft ingeschakeld werd veroorzaakt, behoudt Stan Partners zich het recht voor de redelijke kosten ter zake van het storingsonderzoek en de eventuele storingsoplossing aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

12.3.    Stan Partners is gerechtigd de beschikbaarheid van de ICT-middelen tijdelijk op te schorten, zonder hierdoor op enige wijze gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade en/of kosten, bijvoorbeeld wanneer dit noodzakelijk is in verband met een door te voeren wijziging dan wel in verband met preventief en/ of correctief onderhoud en/of wanneer Opdrachtgever tekort schiet in enige op haar rustende verplichting. Stan Partners zal zich redelijkerwijs inspannen de overlast voor de Opdrachtgever zo beperkt mogelijk te houden.

12.4.    Stan Partners is gerechtigd de ICT-middelen van tijd tot tijd aan te passen, onder andere in verband met technologische ontwikkelingen, veranderingen in haar bedrijfsprocessen of bedrijfsbeleid. Daarbij kan bestaande functionaliteit worden aangepast, aangevuld of verwijderd. Van aanpassingen in de ICT- middelen, die een wezenlijke impact hebben voor de Opdrachtgever (bijvoorbeeld omdat gegevens voortaan op een nieuwe manier moeten worden aangeleverd), wordt – waar mogelijk – via de ICT-middelen of op andere wijze vooraf mededeling gedaan aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever dient daarom de eventuele gebruiksinstructies en overige gegevens die Stan Partners via de ICT- middelen of op andere wijze beschikbaar maakt regelmatig door te nemen en in acht te nemen bij het gebruik van de ICT-middelen.

12.5.    Stan Partners is vrij alle van de Opdrachtgever ontvangen input, feedback, suggesties e.d. voor de ICT-middelen en het in lid 1 bedoelde materiaal te gebruiken zonder nadere toestemming of verschuldigdheid van enige vergoeding. Indien Stan Partners op verzoek of suggestie van de Opdrachtgever al dan niet tegen betaling aanvullingen of aanpassingen in de ICT-middelen of het materiaal aanbrengt, dan heeft Stan Partners het recht dergelijke aanpassingen en/of aanvullingen ook beschikbaar te maken aan overige gebruikers van de ICT-middelen of het materiaal. Stan Partners is niet verplicht op enig verzoek tot aanpassing of aanvulling van haar ICT-middelen of materiaal in te gaan.

 

Artikel 13.     Voorkoming van discriminatie

13.1.    De Opdrachtgever en Stan Partners zullen bij het aangaan en uitvoeren van de Opdracht of overige overeenkomst, in het bijzonder de Opdracht tot werving en selectie of tot Terbeschikkingstelling van Uitzendkrachten of inzet van Zzp’ers, uitsluitend voor de functie relevante eisen stellen en mee laten wegen. De Opdrachtgever en Stan Partners zullen geen verboden onderscheid maken op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook.

13.2.    Opdrachtgever is bekend met de Klokkenluiderswet en waarborgt dat de Uitzendkracht op de gelijke wijze als zijn eigen personeel toegang krijgt tot de klokkenluidersregeling indien de Opdrachtgever een dergelijke regeling kent of op hem van toepassing is.

13.3.    Indien de Opdrachtgever een klachtenregeling kent met betrekking tot de bejegening van werknemers, zal hij waarborgen dat de Uitzendkracht op gelijke wijze als zijn eigen personeel toegang krijgt tot deze klachtenregeling. Het gaat hierbij enkel om klachten die niet het werkgeverschap van Stan Partners betreffen. Dit alles, voor zover er geen wettelijke verplichtingen anderszins bestaan.

 

Artikel 14.     Economische sancties

14.1.    De Opdrachtgever verklaart dat zijn onderneming, zijn eventuele dochterondernemingen en zijn directieleden en Uitzendkrachten niet voorkomen op sanctielijsten en ook nooit onderwerp zijn geweest van vorderingen, procedures of onderzoeken in verband met economische sancties. De Opdrachtgever staat ervoor in dat de Opdrachtgever en zijn eventuele dochterondernemingen niet in strijd handelen met economische sancties en ook niet betrokken zijn bij activiteiten waardoor Stan Partners of Uitzendkrachten van Stan Partners in strijd handelen met economische sancties. De Opdrachtgever garandeert dat gelden die worden betaald aan Stan Partners niet afkomstig zijn van activiteiten die in strijd zijn met economische sancties.

 

Artikel 15.     Toepasselijk recht en forumkeuze

15.1.    Op deze Algemene Voorwaarden, Opdrachten en/of overige overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

15.2.    Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen Partijen, (de totstandkoming van) Opdrachten hieronder begrepen, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin het hoofdkantoor van Stan Partners is gevestigd.

 

Artikel 16.     Slotbepaling

16.1.    Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen in de Algemene Voorwaarden, Opdrachten en/of overige overeenkomsten voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

16.2.    Stan Partners is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen op grond van de Opdracht, de overige overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden over te dragen aan een derde. Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, is het de Opdrachtgever niet toegestaan om zijn rechten en verplichtingen op grond van de Opdracht, de overige overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden over te dragen aan een derde.

16.3.    In geval van bijzondere – voorziene of onvoorziene – omstandigheden, zoals ontwikkelingen in wet- en regelgeving en/of in de CAO, is Stan Partners gerechtigd de Opdracht of overige overeenkomst per direct aan te passen of te beëindigen, indien gezien die bijzondere omstandigheden redelijkerwijs niet van Stan Partners gevergd kan worden de Opdracht of overige overeenkomst onder dezelfde voorwaarden te laten voortduren.

 

DEEL B: TER BESCHIKKING STELLEN

Artikel 17.     Duur en beëindiging van de Opdracht en de Terbeschikkingstelling

17.1.    De Opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.

17.2.    De Opdracht voor bepaalde tijd is de Opdracht die wordt aangegaan:

•   óf voor een vaste periode;

•   óf voor een bepaalbare periode;

•   óf voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt.

17.3.    De Opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet. De Opdracht wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijk overeengekomen periode verlengd, tenzij Opdrachtgever of Stan Partners de Opdracht Schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vóór het einde van de desbetreffende periode.

17.4.    Opzegging van de Opdracht voor onbepaalde tijd dient Schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 30 kalenderdagen.

17.5.    Tussentijdse opzegging van de Opdracht voor bepaalde tijd door Opdrachtgever is niet mogelijk, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen of door Stan Partners is bevestigd dat tussentijdse opzegging mogelijk is en met inachtneming van welke opzegtermijn. Indien de mogelijkheid van tussentijdse opzegging is overeengekomen, kunnen Partijen Schriftelijk opzeggen met inachtneming van de Schriftelijk overeengekomen of bevestigde opzegtermijn. Is geen opzegtermijn overeengekomen of door Stan Partners bevestigd, dan geldt de in lid 4 genoemde opzegtermijn.

17.6.    Elke Opdracht eindigt onverwijld wegens opzegging op het tijdstip dat een van beide Partijen de opdracht opzegt omdat:

   de andere partij in verzuim is  en de tekortkoming van de andere Partij de opzegging rechtvaardigt (welke grond tevens het recht van een Partij op ontbinding van de Opdracht onverlet laat);

•   de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen;

•   de andere partij geliquideerd is;

•   de andere partij in staat van faillissement is verklaard of hiertoe een verzoek is gedaan;

·      de andere partij in surseance van betaling verkeert of surseance van betaling heeft aangevraagd.

Indien Stan Partners wegens een van deze in lid 6 genoemde gronden opzegt of – ter hare keuze – ontbindt, ligt in de gedraging van de Opdrachtgever, waarop de opzegging of ontbinding is gebaseerd, het verzoek van de Opdrachtgever besloten om de Terbeschikkingstelling te beëindigen. Dit leidt niet tot enige aansprakelijkheid van Stan Partners voor de schade die de Opdrachtgever dientengevolge leidt. Ten gevolge van de opzegging zullen de vorderingen van Stan Partners onmiddellijk opeisbaar zijn.

17.7.    Het einde van de Opdracht betekent het einde van de Terbeschikkingstelling. Beëindiging van de Opdracht door de Opdrachtgever houdt in het verzoek van de Opdrachtgever aan Stan Partners om de lopende Terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de datum waarop de Opdracht rechtsgeldig is geëindigd, respectievelijk waartegen de Opdracht rechtsgeldig is opgezegd dan wel ontbonden.

17.8.    Indien tussen de Uitzendkracht en Stan Partners het Uitzendbeding geldt, eindigt de Terbeschikkingstelling van de Uitzendkracht op verzoek van de Opdrachtgever op het moment dat de Uitzendkracht meldt dat hij niet in staat is de arbeid te verrichten wegens arbeidsongeschiktheid. Voor zover nodig wordt de Opdrachtgever geacht dit verzoek te hebben gedaan. De Opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagd Schriftelijk aan Stan Partners bevestigen.

17.9.    De Terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra Stan Partners de Uitzendkracht niet meer ter beschikking kan stellen, doordat de arbeidsovereenkomst tussen Stan Partners en de Uitzendkracht is geëindigd en deze arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde Opdrachtgever. Stan Partners schiet in dit geval niet toerekenbaar tekort jegens de Opdrachtgever en is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die de Opdrachtgever hierdoor lijdt.

17.10. De Opdrachtgever informeert Stan Partners tijdig omtrent het eindigen of voortzetten van de Opdracht, teneinde Stan Partners in staat te stellen haar verplichtingen ter zake een wettelijke aanzegtermijn juist en volledig na te komen.

17.11. Indien tussen de Uitzendkracht enerzijds en Stan Partners anderzijds het Uitzendbeding geldt, is de Opdrachtgever steeds – als de Terbeschikkingstelling meer dan 26 weken heeft geduurd – bij beëindiging van de Terbeschikkingstelling verplicht om dit aan Stan Partners te melden, ten minste tien kalenderdagen voor die beëindiging, ongeacht de eventueel van toepassing zijnde kennisgevingstermijn, bij gebreke waarvan Opdrachtgever aan Stan Partners een vergoeding verschuldigd is van het geldende Opdrachtgeverstarief per uur, vermenigvuldigd met het aantal uren dat de Uitzendkracht werkzaam zou zijn geweest in de desbetreffende periode van 10 werkdagen als de Opdracht zou zijn voortgezet.

17.12. De voorgaande artikelen laten het recht op een beroep op 6:265 BW onverlet. In geval van ontbinding van een Opdracht geldt dat, al hetgeen reeds uit hoofde van de Opdracht is betaald niet als ongedaanmakingsverbintenis kan worden teruggevorderd.

17.13. Beëindiging van een Opdracht heeft geen gevolgen voor eventuele andere Opdrachten tussen Stan Partners en Opdrachtgever.

17.14. Bepalingen die naar hun aard bedoeld zijn om na het einde van de Opdracht voort te duren, zoals de bepalingen met betrekking tot betaling, aansprakelijkheid, intellectuele eigendom, geheimhouding, privacy en toepasselijk recht blijven na het einde van de Opdracht van kracht.

17.15. In verband met de verrekenbaarheid op de Uitzendkracht, is de Opdrachtgever verplicht om Stan Partners per omgaande te informeren omtrent verkeersboetes en/of schades die verband houden met de Terbeschikkingstelling van de Uitzendkracht, een en ander op straffe van verval van (eventueel) aan Opdrachtgever toekomende rechten. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de afhandeling van de schade en/of verkeersboetes. Meldingen die door Opdrachtgever worden gedaan buiten een periode van 14 dagen na het ontstaan van de schade dan wel later dan 14 dagen na het einde van de Opdracht worden niet in behandeling genomen en ter zake van deze boetes en/of schade komt aan Opdrachtgever geen enkel recht toe. In geval van een verkeersovertreding wordt het moment van ontstaan van schade gelijkgesteld aan de dagtekening van de boete. Stan Partners is enkel gehouden om aan Opdrachtgever boetes en/of schade te vergoeden indien en voor zover is voldaan aan bepaalde in dit artikel.

 

 

Artikel 18.     Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen

18.1.    De Opdrachtgever dient Stan Partners bij het aangaan van de Opdracht te informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de opdracht, opdat Stan Partners deze omstandigheid, indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de Uitzendkracht. Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de Opdracht, dient de Opdrachtgever Stan Partners onmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren.

18.2.    Indien de Opdrachtgever nalaat om Stan Partners tijdig te informeren, is de Opdrachtgever gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan Stan Partners het Opdrachtgeverstarief te voldoen over het krachtens de Opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren per periode.

 

Artikel 19.     Informatieplicht

19.1.    De Opdrachtgever erkent dat een behoorlijke uitvoering van de Opdracht door Stan Partners in de regel afhankelijk is van juiste en tijdige aanlevering van documenten en gegevens van de Opdrachtgever, in het bijzonder ten aanzien van de vaststelling van de Inlenersbeloning. Om de uitvoering van de Opdracht zoveel mogelijk volgens tijdsschema te laten verlopen, verstrekt de Opdrachtgever daarom tijdig alle benodigdheden aan Stan Partners en verricht de Opdrachtgever tijdig alle handelingen die Stan Partners nodig heeft voor het uitvoeren van de Opdracht, dan wel waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, waaronder – maar uitdrukkelijk niet beperkt tot – alle informatie die van invloed kan zijn op de Diensten. Dit geldt uitdrukkelijk ook voor de informatie die relevant is voor de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst met de Uitzendkracht, in het bijzonder ten aanzien van de (eventuele) activiteiten van de Opdrachtgever in het kader van de werving en selectie van de Aspirant-Uitzendkracht of Uitzendkracht. Die informatie kan relevant zijn bij de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst van de Uitzendkracht als eventuele payrollovereenkomst (in de zin van artikel 7:692 BW).

19.2.    De Opdrachtgever erkent dat alle afspraken tussen haar en Stan Partners (en de uitvoering van de Diensten) is gebaseerd op de veronderstelling dat tussen Stan Partners en de Uitzendkracht een reguliere uitzendovereenkomst in de zin van art. 7:690 BW tot stand komt/is gekomen, niet zijnde een payrollovereenkomst in de zin van art. 7:692 BW. Mocht onverhoopt blijken dat, om welke reden dan ook, toch sprake is van een payrollovereenkomst in de zin van art. 7:692 BW tussen Stan Partners en de Uitzendkracht dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor – en vrijwaart zij Stan Partners tegen – alle (directe en indirecte) schade (waaronder maar niet beperkt tot verschuldigd loon, premies, belastingen en alle kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die Stan Partners lijdt, die het gevolg is van deze (her)kwalificatie. Deze schade zal met terugwerkende kracht worden verhaald op de Opdrachtgever. Daarnaast wordt het Opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig (met terugwerkende kracht) aangepast, dat wil zeggen met inachtneming van alle (kostenverhogende) regels die gelden ten aanzien van de payrollovereenkomst.

19.3.    Alle informatie die relevant is voor de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst, dient – voordat Stan Partners een arbeidsovereenkomst aangaat met de Aspirant-Uitzendkracht – schriftelijk aan Stan Partners te worden gemeld door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten (waaronder juridische kosten) en schade die Stan Partners lijdt, doordat de Opdrachtgever niet of niet volledig heeft voldaan aan voorgaande informatieverplichting.

19.4.    De Opdrachtgever dient Stan Partners bij het aangaan van de Opdracht te informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de Opdracht, zodat Stan Partners deze omstandigheid indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de Uitzendkracht. Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de Overeenkomst, dient de Opdrachtgever Stan Partners onmiddellijk na het bekend worden hiervan Schriftelijk te informeren. Indien de Opdrachtgever nalaat om Stan Partners tijdig Schriftelijk te informeren, is de Opdrachtgever gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan Stan Partners het Opdrachtgeverstarief te voldoen over het krachtens de Opdracht en de Algemene Voorwaarden geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren per periode.

19.5.    De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, deugdelijkheid en rechtmatigheid van de door of namens haar aan Stan Partners verrichte handelingen en verstrekte gegevens. De Opdrachtgever staat er tevens voor in dat zij alle essentiële benodigdheden en handelingen in de zin van lid 1 van dit artikel voor de opzet en uitvoering van de Opdracht heeft verstrekt respectievelijk heeft verricht.

19.6.    De uitvoering van de Opdracht vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever aan voornoemde informatieverplichting en/of leveringsverplichting heeft voldaan. Indien de voor de uitvoering van de Opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Stan Partners zijn verstrekt, of de noodzakelijke handelingen niet tijdig zijn verricht, heeft Stan Partners het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten totdat alle gegevens door de Opdrachtgever zijn verstrekt c.q. zijn geleverd, dan wel heeft Stan Partners het recht handelingen te (laten) verrichten die die nodig zijn om Stan Partners in staat te stellen  de Opdracht uit te voeren, waarbij de door Stan Partners te maken kosten voor rekening en risico komen van de Opdrachtgever.

19.7.    Indien de Opdracht niet meer binnen de overeengekomen termijn kan worden uitgevoerd, omdat de voor de uitvoering van de Opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Stan Partners zijn verstrekt, heeft Stan Partners het recht de Opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade aan de zijde van de Opdrachtgever. De door Stan Partners gemaakte extra uren en/of extra kosten alsmede overige schade van Stan Partners die is of zou ontstaan doordat de Opdrachtgever niet heeft voldaan aan de in dit artikel bepaalde informatieverplichting komen volgens de op dat moment gebruikelijke tarieven voor rekening van de Opdrachtgever.

19.8.    De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten (waaronder juridische kosten) en schade die Stan Partners lijdt, doordat de Opdrachtgever niet of niet volledig heeft voldaan aan de informatieverplichting als bedoeld in dit artikel (waaronder het verstrekken van alle informatie die relevant kan zijn voor de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst tussen Stan Partners en de Uitzendkracht).

 

Artikel 20.     Werkprocedure

20.1.    De Opdrachtgever verstrekt Stan Partners voor aanvang van de Opdracht de voor de Terbeschikkingstelling noodzakelijke informatie waaronder een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de Opdracht.

20.2.    Stan Partners bepaalt, aan de hand van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor Ter beschikkingstelling in aanmerking komende (Aspirant-)Uitzendkrachten, welke (Aspirant-)Uitzendkrachten zij aan de Opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de opdracht. De Opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde (Aspirant-)Uitzendkracht af te wijzen, waardoor de Terbeschikkingstelling van de voorgestelde (Aspirant-)Uitzendkracht geen doorgang vindt.

20.3.    Op Stan Partners rust slechts een inspanningsverplichting. Stan Partners schiet dan ook niet tekort jegens de Opdrachtgever indien de contacten tussen de Opdrachtgever en Stan Partners, waaronder een concrete aanvraag van de Opdrachtgever om een Uitzendkracht ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door de Opdrachtgever gewenste termijn leiden tot de daadwerkelijke Terbeschikkingstelling van een Uitzendkracht.

20.4.    Indien Stan Partners in het kader van de vervulling van op grond van de wet of de CAO op haar rustende verplichtingen informatie van de Opdrachtgever behoeft, zal Opdrachtgever op eerste verzoek van Stan Partners deze informatie kosteloos aan Stan Partners verstrekken.

 

Artikel 21.     Functie en beloning

21.1.    De beloning van de Uitzendkracht, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de CAO (daaronder mede begrepen de bepalingen omtrent de Inlenersbeloning) en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zulks aan de hand van de door de Opdrachtgever verstrekte functieomschrijving.

21.2.    Teneinde Stan Partners in de gelegenheid te stellen de juiste beloning en het tarief vast te stellen, verstrekt de Opdrachtgever tijdig voor aanvang van de Opdracht en voorts op eerste verzoek van Stan Partners alle benodigde informatie met betrekking tot het niveau van de door de Uitzendkracht uit te oefenen functie, de bijbehorende inschaling, salaris en kostenvergoedingen en de overige componenten van de Inlenersbeloning of de beloningsregeling voor uitzendkrachten in de bouw. De Opdrachtgever stelt Stan Partners tijdig en in ieder geval direct bij het bekend worden, op de hoogte van wijzigingen in of aanvullingen op deze informatie, daaronder begrepen loonsverhogingen. De Opdrachtgever verklaart zich bekend met het bepaalde in de Wet aanpak schijnconstructies, op grond waarvan de Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk is voor de betaling van het juiste loon aan de Uitzendkracht. Indien Opdrachtgever tekort schiet in deze verplichting is Opdrachtgever gehouden om aan Stan partners alle schade die Stan Partners dientengevolge lijdt te vergoeden, waaronder begrepen (doch niet beperkt tot) eventuele aanspraken van de Uitzendkracht en/of Belastingdienst in verband met het niet juist toepassen van de Inlenersbeloning, waaronder begrepen doch niet beperkt tot opgelegde boetes.

21.3.    Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet overeenstemt met de werkelijk door de Uitzendkracht uitgeoefende functie, zal de Opdrachtgever Stan Partners onverwijld de juiste functieomschrijving met bijbehorende inschaling aanreiken. De beloning van de Uitzendkracht zal dan opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving. De functieomschrijving en/of inschaling kan tijdens de Opdracht worden aangepast, indien de Uitzendkracht op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op wet- en regelgeving en/of de CAO. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, is Stan Partners gerechtigd de beloning van de Uitzendkracht én het Opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig te corrigeren. De Opdrachtgever is dit gecorrigeerde tarief aan Stan Partners verschuldigd vanaf het moment dat de Uitzendkracht aanspraak heeft op de hogere beloning op grond van wet- en regelgeving en/of de CAO, eventueel met terugwerkende kracht.

21.4.    De Opdrachtgever stelt Stan Partners tijdig en ieder geval direct bij het bekend worden, Schriftelijk op de hoogte van wijzigingen in de Inlenersbeloning en van vastgestelde initiële loonsverhogingen. Dit lid is niet van toepassing indien en zo lang als de Uitzendkracht wordt beloond overeenkomstig de CAO-beloning voor de allocatiegroep.

21.5.    Indien Opdrachtgever tekort schiet in de (informatie)verplichting(en) zoals opgenomen in lid 2, 3 en/of 4 is Opdrachtgever gehouden om aan Stan partners alle schade die Stan Partners dientengevolge lijdt te vergoeden, waaronder begrepen (doch niet beperkt tot) eventuele aanspraken van de Uitzendkracht alsmede eventuele aan Stan Partner opgelegde boetes en/of sancties in verband met het niet juist toepassen van de Inlenersbeloning.

21.6.    Stan Partners draagt, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, zorg voor de verloning van de Uitzendkracht en de afdracht van verschuldigde loonheffingen. De Opdrachtgever zal zonder toestemming van Stan Partners geen vergoedingen betalen of verstrekkingen doen aan de Uitzendkracht. Indien de Opdrachtgever vergoedingen betaalt of verstrekkingen doet aan de Uitzendkracht, draagt de Opdrachtgever zorg voor de afdracht van alle over die vergoedingen of verstrekkingen verschuldigde loonheffingen. De Opdrachtgever vergoedt aan Stan Partners alle schade die deze lijdt als gevolg van het feit dat over die vergoedingen en verstrekkingen loonheffingen verschuldigd zijn en vrijwaart Stan Partners tegen aanspraken van de Uitzendkracht of derden, waaronder de Belastingdienst, ter zake.

21.7.    Indien de Uitzendkracht niet indeelbaar is op grond van de CAO, wordt de beloning van de Uitzendkracht vastgesteld aan de hand van gesprekken die door Stan Partners worden gevoerd met de Uitzendkracht en, indien van toepassing, de Opdrachtgever. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de benodigde capaciteiten die de invulling van de functie met zich meebrengt, de verantwoordelijkheden, ervaring en het opleidingsniveau. Op eerste verzoek van Stan Partners zal de Opdrachtgever meewerken aan het hiervoor bedoelde gesprek en zal zij alle informatie aan Stan Partners verstrekken, die Stan Partners nodig acht voor het vaststellen van de juiste beloning van de Uitzendkracht.

21.8.    Vergoedingen en toeslagen zoals die voor overwerk, reisuren/reistijd, fysiek belastende omstandigheden, werk in ploegendiensten of onregelmatigheid, op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen feestdagen), verschoven uren en/of bereikbaarheids- of beschikbaarheidsdiensten worden beloond overeenkomstig de CAO of – indien van toepassing – de Inlenersbeloning en/of andere toepasselijke arbeidsvoorwaardenregelingen en worden aan de Opdrachtgever doorberekend.

 

Artikel 22.     Opdrachtgeverstarief

22.1.    Het vermelde tarief in de opdracht(bevestiging) is het tarief over de normale uren (dit zijn de uren die tegen 100% van het geldende salaris worden uitbetaald). Indien de Uitzendkracht recht heeft op een toeslag is het door Opdrachtgever verschuldigde tarief evenredig hoger.

22.2.    De door de Opdrachtgever aan Stan Partners verschuldigde vergoeding wordt berekend door het in de Opdracht (bevestiging) overeengekomen Opdrachtgeverstarief te vermenigvuldigen met de door de Uitzendkracht gewerkte uren of (indien dit aantal hoger is) over de uren waarop Stan Partners op grond van de Opdracht en/of de Algemene Voorwaarden aanspraak heeft, ongeacht het daadwerkelijk aantal door de Uitzendkracht gewerkte uren.

22.3.    Het vermelde tarief is exclusief eventueel aan de Uitzendkracht verschuldigde toeslagen en overige vergoedingen zoals ADV en/of overige vergoedingen conform de Inlenersbeloning.

22.4.    Over het opdrachtgeverstarief en kostenvergoedingen wordt btw in rekening gebracht.

22.5.    Stan Partners is gerechtigd om het Opdrachtgeverstarief met terugwerkende kracht te corrigeren en aan de Opdrachtgever in rekening te brengen, indien blijkt dat (een van) de componenten van de inlenersbeloning onjuist is vastgesteld.

22.6.    De door de Opdrachtgever aan Stan Partners te betalen vergoeding wordt vermeerderd met de aan de Uitzendkracht verschuldigde vergoeding wegens de niet (geheel) in acht genomen aanzegtermijn en/of termijn van kennisgeving, voor zover de Uitzendkracht hierop aanspraak kan maken ingevolge het bepaalde in artikel 7:668 BW en/of de CAO. Deze vergoeding zal door Stan Partners één op één aan de Opdrachtgever worden doorberekend. Een eventuele transitievergoeding is inbegrepen in het Opdrachtgeverstarief.

22.7.    Indien op enig moment de arbeidsomvang van de Uitzendkracht omhoog moet worden bijgesteld, vanwege het door de Uitzendkracht geaccepteerde verplichte aanbod van Stan Partners (gelet op het bepaalde in artikel 7:628 lid 5 BW), is de Opdrachtgever (vanaf het moment dat Stan Partners de Uitzendkracht dit aantal uren moet doorbetalen) steeds het Opdrachtgeverstarief verschuldigd over dit aangepaste aantal uren.

22.8.    Indien op enig moment de Inlenersbeloning moet worden toegepast of verhoogd, stelt Stan Partners de beloning van de Uitzendkracht en het Opdrachtgeverstarief opnieuw vast op basis van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie omtrent de functie-indeling en Inlenersbeloning. In de beloning en het Opdrachtgeverstarief worden alle bij de Opdrachtgever geldende elementen van de Inlenersbeloning meegenomen.

22.9.    Stan Partners is naast de hiervoor bedoelde gevallen gerechtigd om het opdrachtgeverstarief tijdens de looptijd van de opdracht aan te passen, indien de kosten van de uitzendarbeid stijgen:

·      als gevolg van wijziging van de CAO of van de daarbij geregelde lonen of wijziging van de bij de Opdrachtgever geldende CAO en/of arbeidsvoorwaardenregeling of de daarbij geregelde lonen;

·      als gevolg van wijzigingen in of ten gevolge van wet en- regelgeving, waaronder begrepen wijzigingen in of ten gevolge van de sociale en fiscale wet- en regelgeving, de CAO of enig verbindend voorschrift;

·      als gevolg van een (periodieke) loonsverhoging en/of een (eenmalige) verplichte uitkering, voortvloeiende uit de CAO, de bij de Opdrachtgever geldende collectieve arbeidsovereenkomst en/of arbeidsvoorwaardenregeling en/of wet- en regelgeving.

Daarnaast is Stan Partners gerechtigd haar tarieven jaarlijks te verhogen op basis van de CBS index cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloning voor personeel in de uitzendbranche (SBI ’08 782 Uitzend- en uitleenbureaus).

22.10. Indien de Opdrachtgever niet instemt met betaling van het op grond van deze algemene voorwaarden aangepaste Opdrachtgeverstarief, dan ligt daarin besloten het verzoek van de Opdrachtgever om de Terbeschikkingstelling te beëindigen.

22.11. Iedere aanpassing van het Opdrachtgeverstarief wordt door Stan Partners zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever bekendgemaakt en Schriftelijk aan de Opdrachtgever bevestigd.

22.12. Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan de Opdrachtgever de beloning te laag is vastgesteld, is Stan Partners gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de beloning vast te stellen en het opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig met terugwerkende kracht aan te passen en in rekening te brengen. Stan Partners kan tevens hetgeen de Opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten die als gevolg hiervan door Stan Partners zijn gemaakt, aan de Opdrachtgever in rekening brengen.

 

Artikel 23.     Facturatie

23.1.    Facturatie vindt plaats op basis van de met de Opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdverantwoording met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden, Opdrachten en/of overige overeenkomsten.

23.2.    Indien geen wijze van tijdverantwoording is overeengekomen, geschiedt de tijdverantwoording middels door de Opdrachtgever Schriftelijk geaccordeerde declaratieformulieren. De Opdrachtgever en Stan Partners kunnen overeenkomen dat de tijdverantwoording geschiedt middels een tijdregistratiesysteem, een elektronisch en/of automatiseringssysteem of middels door of voor de Opdrachtgever opgestelde overzichten.

23.3.    De Opdrachtgever draagt zorg voor een correcte en volledige tijdverantwoording en is gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat de daarin opgenomen gegevens van de Uitzendkracht correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam van de Uitzendkracht, het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren en ploegenuren, de overige uren waarover ingevolge deze Algemene Voorwaarden, Opdrachten en/of overige overeenkomsten het Opdrachtgeverstarief is verschuldigd, de eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte overige kosten.

23.4.    Indien de Opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert, zorgt hij ervoor dat Stan Partners aansluitend aan de door de Uitzendkracht gewerkte week over de tijdverantwoording beschikt. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de wijze waarop de tijdverantwoording aan Stan Partners wordt verstrekt.

23.5.    Alvorens de Opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert, geeft hij de Uitzendkracht de gelegenheid de tijdverantwoording te controleren. Indien en voor zover de Uitzendkracht de in de tijdverantwoording vermelde gegevens betwist, dan doet Opdrachtgever hiervan mededeling aan Stan Partners en is Stan Partners  gerechtigd de uren en kosten vast te stellen overeenkomstig de opgave van de Uitzendkracht, tenzij de Opdrachtgever kan aantonen dat de door hem vermelde gegevens correct zijn. Op verzoek van Stan Partners geeft Opdrachtgever inzage in de oorspronkelijke tijdsregistratie van Opdrachtgever en verstrekt de Opdrachtgever een afschrift hiervan.

23.6.    Indien de tijdverantwoording geschiedt middels door de Uitzendkracht aan te leveren declaratieformulieren, behoudt de Opdrachtgever een kopie van het declaratieformulier. Bij verschil tussen het door de Uitzendkracht bij Stan Partners ingeleverde declaratieformulier en het door de Opdrachtgever behouden afschrift, geldt het door de Uitzendkracht bij Stan Partners ingeleverde declaratieformulier voor de afrekening als volledig bewijs, behoudens geleverd tegenbewijs door de Opdrachtgever.

Artikel 24.     Bijzondere minimale betalingsverplichtingen

24.1.    De Opdrachtgever is – onverminderd de overige verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Stan Partners – ten minste gehouden het Opdrachtgeverstarief berekend over drie gewerkte uren aan Stan Partners te voldoen indien:

–    de Uitzendkracht zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van de uitzendarbeid, maar door de Opdrachtgever niet in staat wordt gesteld de uitzendarbeid aan te vangen, of:

–   de Opdrachtgever de Uitzendkracht korter dan drie uur in staat stelt de uitzendarbeid te verrichten.

24.2.    De Opdrachtgever is – onverminderd de overige verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Stan Partners – steeds verplicht het Opdrachtgeverstarief te voldoen over de uren waarop de Uitzendkracht aanspraak maakt op loon, overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:628a lid 3 BW.

 

Artikel 25.     Vervanging beschikbaarheid en re-integratie

25.1.    Stan Partners kan een Uitzendkracht aan meerdere opdrachtgevers ter beschikking stellen.

25.2.    Stan Partners is te allen tijde gerechtigd een ter beschikking gestelde Uitzendkracht te vervangen. Hiervoor is geen toestemming van de Opdrachtgever vereist. De Opdrachtgever zal medewerking aan vervanging slechts op redelijke gronden weigeren. De Opdrachtgever zal een eventuele weigering desgevraagd Schriftelijk motiveren.

25.3.    Stan Partners schiet niet toerekenbaar tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de Opdrachtgever, indien Stan Partners om welke reden dan ook een (vervangende) Uitzendkracht niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de Opdracht of nadien overeengekomen aan de Opdrachtgever ter beschikking kan stellen.

25.4.    De Opdrachtgever is gehouden – op eerste verzoek van Stan Partners – medewerking te verlenen aan de re-integratie van de aan de Opdrachtgever Ter beschikking gestelde (arbeidsongeschikte) Uitzendkracht. Dit betekent onder andere (maar niet uitsluitend) dat de Opdrachtgever verplicht is om de Uitzendkracht re-integratiewerkzaamheden te laten verrichten in een gewijzigde functie of voor een aangepast aantal uren. Indien de Opdrachtgever geen of onvoldoende medewerking verleent, is de Opdrachtgever (eventueel uitdrukkelijk in afwijking van het bepaalde in de Opdracht) gehouden het Opdrachtgeverstarief door te betalen over het aantal uren waarop de Uitzendkracht bij Stan Partners aanspraak maakt op doorbetaling van loon.

25.5.    Indien Stan Partners – in verband met langdurige arbeidsongeschiktheid, het eindigen van het dienstverband van de Uitzendkracht of andere redenen – een (vervangende) Uitzendkracht niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als overeengekomen met Opdrachtgever Ter beschikking kan stellen, zal Stan Partners zich op verzoek van Opdrachtgever inspannen om een vervangende Uitzendkracht Ter beschikking te stellen.

25.6.    Indien de Uitzendkracht wordt vervangen door een andere Uitzendkracht, zal de beloning van en het tarief voor de vervangende Uitzendkracht opnieuw worden vastgesteld zoals vermeld in artikel 21 en 22 van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 26.     Goede uitoefening van leiding en toezicht

26.1.    De Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de Uitzendkracht bij de uitoefening van leiding en toezicht, alsmede met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden, gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.

26.2.    Het is de Opdrachtgever behoudens toestemming niet toegestaan de Uitzendkracht op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder leiding en toezicht van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder derde wordt mede verstaan een (rechts)persoon waarmee de Opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden.

26.3.    De Opdrachtgever kan de Uitzendkracht slechts te werk stellen in afwijking van het bij Opdracht en voorwaarden bepaalde, indien Stan Partners en de Uitzendkracht daarmee vooraf Schriftelijk hebben ingestemd.

26.4.    Tewerkstelling van de Uitzendkracht in het buitenland door een in Nederland gevestigde Opdrachtgever is slechts mogelijk voor bepaalde tijd onder de voorwaarden dat de Opdrachtgever leiding en toezicht heeft georganiseerd én de tewerkstelling Schriftelijk is overeengekomen met Stan Partners en met de Uitzendkracht.

26.5.    De Opdrachtgever zal aan de Uitzendkracht de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of tenietgegaan.

26.6.    De Opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Stan Partners verstrekt de Opdrachtgever een bewijs van verzekering aan Stan Partners.

 

Artikel 27.     Arbeidsduur en werktijden

27.1.    De arbeidsomvang en de werktijden van de Uitzendkracht bij de Opdrachtgever worden vastgelegd in de Opdracht, dan wel anders overeengekomen voorafgaand aan de Terbeschikkingstelling. De werktijden, de arbeidsduur, de pauze en de rusttijden van de Uitzendkracht zijn gelijk aan de bij Opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. De Opdrachtgever staat er voor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de Uitzendkracht voldoen aan de wettelijke vereisten. De Opdrachtgever ziet erop toe dat de Uitzendkracht de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.

27.2.    Opdrachtgever is verplicht de Uitzendkracht Te werk stellen voor de volledige met Stan Partners overeengekomen arbeidsduur. Heeft de Opdrachtgever tijdelijk geen of minder werk voor de Uitzendkracht of kan hij de Uitzendkracht niet Te werk stellen, dan blijft hij voor de duur van de Opdracht onverkort het Opdrachtgeverstarief verschuldigd over de afgesproken arbeidsduur of – bij gebreke van een duidelijke afspraak – de gebruikelijke arbeidsduur.

27.3.    Vakantie en verlof van de Uitzendkracht worden geregeld conform de wet en de CAO.

27.4.    De Opdrachtgever stelt de Uitzendkracht in de gelegenheid de aan hem in het kader van de wet en CAO aangeboden scholing te genieten. Indien de Uitzendkracht specifieke scholing dan wel werkinstructies behoeft voor de uitvoering van de opdracht of scholing volgt op verzoek van de Opdrachtgever, zullen de uren die de Uitzendkracht aan deze scholing besteedt als gewerkte uren in rekening worden gebracht bij de Opdrachtgever. Uren die aan overige scholing worden besteed zullen niet in rekening worden gebracht aan de Opdrachtgever, tenzij dit anders is overeengekomen. De voor overige scholing benodigde afwezigheidsperioden worden na overleg met de Opdrachtgever door Stan Partners vastgesteld.

 

Artikel 28.     Arbeidsomstandigheden

28.1.    De Opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever. De Opdrachtgever verstrekt Stan Partners op grond van artikel 5 lid 5 Arbeidsomstandighedenwet tijdig voor de aanvang van de werkzaamheden de beschrijving uit de Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) van de risico’s op de werkplek van de Uitzendkracht en van de risico beperkende maatregelen in een Arbo checklist. De Opdrachtgever is jegens de Uitzendkracht en Stan Partners verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek, gezondheid, welzijn en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.

28.2.    De Opdrachtgever is gehouden om aan de Uitzendkracht en aan Stan Partners tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden Schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De Opdrachtgever geeft de Uitzendkracht actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde RI&E en overige aspecten ten aanzien van de veiligheid op de werkvloer.

28.3.    Indien de Uitzendkracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de Opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een Schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het bedrijfsongeval of de beroepsziekte zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het bedrijfsongeval of de beroepsziekte het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het bedrijfsongeval dan wel de beroepsziekte. De Opdrachtgever informeert Stan Partners zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage. De Opdrachtgever zal aan de Uitzendkracht vergoeden – en Stan Partners vrijwaren tegen – alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de Uitzendkracht in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de Opdrachtgever en/of Stan Partners daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 en/of artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek. Onder de zinsnede “die de Uitzendkracht in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt” wordt hier uitdrukkelijk ook bedoeld de schade die de Uitzendkracht lijdt tijdens zijn woon-werkverkeer.

28.4.    Indien het bedrijfsongeval tot de dood van de Uitzendkracht leidt, is de Opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen en Stan Partners vrijwaren tegen alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) waarvoor zij aansprakelijk wordt gehouden.

28.5.    De Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Stan Partners verstrekt de Opdrachtgever een bewijs van verzekering.

 

Artikel 29.     Privacy

29.1.    In het kader van de Opdracht of overige overeenkomst vindt regelmatige uitwisseling van persoonsgegevens, met name van Aspirant-Uitzendkrachten en Uitzendkrachten plaats. De Opdrachtgever en Stan Partners zijn gehouden deze gegevens vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en aanverwante wet- en regelgeving.

29.2.    Zowel Stan Partners als Opdrachtgever kwalificeren als verwerkingsverantwoordelijke tenzij Partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat één van de Partijen verwerker is ten behoeve van de ander. In dat geval zullen Partijen een verwerkersovereenkomst overeenkomen.

29.3.    De Opdrachtgever ontvangt van Stan Partners persoonsgegevens van de (Aspirant-)Uitzendkrachten. Indien de Opdrachtgever besluit een aangeboden (Aspirant-)Uitzendkrachten niet in te lenen, vernietigt de Opdrachtgever binnen één week de door Stan Partners verstrekte persoonsgegevens.

29.4.    De Opdrachtgever verlangt geen gegevens van Stan Partners die Stan Partners op grond van toepasselijke wet- en regelgeving niet mag verstrekken. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de door Stan Partners aan hem verstrekte gegevens.

29.5.    De Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat aan Stan Partners alleen persoonsgegevens worden verstrekt indien en voor zover de Opdrachtgever hiertoe gerechtigd is en een rechtsgeldige grondslag heeft, zoals bijvoorbeeld benodigde toestemming van de betreffende personen.

29.6.    Op de verwerking van persoonsgegevens van contactpersonen van Opdrachtgever is het privacyreglement van Stan Partners van toepassing. Het privacyreglement is te vinden op www.Stan Partners.nl en/of op de huispagina van de betreffende dochtermaatschappij.

29.7.    Stan Partners is niet aansprakelijk voor boetes of vorderingen die de Opdrachtgever worden opgelegd omdat zij haar verplichtingen als genoemd in dit artikel niet is nagekomen.

29.8.    De Opdrachtgever vrijwaart Stan Partners tegen elke aanspraak van kandidaten, Uitzendkrachten, werknemers van de Opdrachtgever of overige derden jegens Stan Partners in verband met een schending door Opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel en/of enige verplichting op grond van de AVG en vergoedt de daarmee samenhangende door Stan Partners gemaakte schade en kosten, waaronder begrepen (doch niet beperkt tot) aan Stan Partners eventueel opgelegde boetes.

29.9.    De Opdrachtgever is verplicht om bij aanvang van de Terbeschikkingstelling van een Arbeidskracht diens identiteit vast te stellen aan de hand van een origineel identiteitsdocument,  conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder begrepen doch niet beperkt tot de Wet arbeid vreemdelingen (Wav), de Wet op de loonbelasting en de Wet op de identificatieplicht. Tevens zal de opdrachtgever voldoen aan de op de hem deswege rustende administratie-en bewaarplichten. Dit identiteitsdocument dient zorgvuldig te worden gecontroleerd op echtheid en geldigheid.

29.10. De Opdrachtgever verklaart zich nadrukkelijk bekend met de geldende wet- en regelgeving aangaande de verwerking van persoonsgegevens. Stan Partners en de opdrachtgever zullen elkaar in staat stellen voornoemde wetgeving te kunnen naleven. De Opdrachtgever zal de via Stan Partners verkregen persoonsgegevens in ieder geval slechts gebruiken voor het doel waarvoor zij zijn verkregen, zal deze niet langer bewaren dan conform wet- en regelgeving toegestaan en zal zorgen voor een adequate beveiliging van deze persoonsgegevens.

29.11. De Opdrachtgever aan wie door Stan Partners een vreemdeling in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen ter beschikking wordt gesteld, verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 15 van deze wet, onder meer inhoudende dat de Opdrachtgever bij de aanvang van de arbeid door een vreemdeling een afschrift van het document, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht, van de vreemdeling dient te ontvangen. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een zorgvuldige controle van het eerdergenoemde document en stelt aan de hand daarvan de identiteit van de vreemdeling vast en neemt een afschrift van het document op in zijn administratie. Stan Partners is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor een eventuele boete die in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen aan de Opdrachtgever wordt opgelegd.

29.12. Stan Partners is niet aansprakelijk voor boetes of vorderingen die de Opdrachtgever worden opgelegd omdat zij haar verplichtingen als genoemd in dit artikel niet is nagekomen.

29.13. De Opdrachtgever zal Stan Partners te allen tijde vrijwaren voor opgelegde boetes aan en aanspraken jegens Stan Partners wegens het niet nakomen door de Opdrachtgever van de in dit artikel genoemde verplichtingen.

 

Artikel 30.     Medezeggenschap

30.1.    Opdrachtgever verklaart zich bekend met zijn informatieverplichtingen op grond van de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) betreffende de (verwachte) inzet van uitzendkrachten in zijn onderneming. Indien en voor zover Opdrachtgever bij de vervulling van deze informatieverplichtingen zich wenst te baseren op door Stan Partners verstrekte of te verstrekken gegevens, zal die verstrekking van gegevens niet verder gaan dan waar de WOR toe verplicht.

30.2.    De Opdrachtgever staat er voor in dat op het moment dat een opdracht of overige overeenkomst tot stand komt, er voldaan is aan de verplichtingen van de Opdrachtgever op grond van de WOR, zoals het vragen van advies aan het voor zijn onderneming ingestelde medezeggenschapsorgaan.

30.3.    Uitzendkrachten krijgen na 24 maanden bij de Opdrachtgever te hebben gewerkt medezeggenschapsrechten bij die Opdrachtgever. De Opdrachtgever is gehouden om de Uitzendkracht die lid is van de ondernemingsraad van Stan Partners of van de ondernemingsraad van de Opdrachtgever, in de gelegenheid te stellen deze medezeggenschapsrechten uit te oefenen conform wet- en regelgeving.

30.4.    Indien de Uitzendkracht medezeggenschap uitoefent in de onderneming van de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever het opdrachtgeverstarief ook verschuldigd over de uren waarin de Uitzendkracht onder werktijd werkzaamheden verricht of een opleiding volgt in verband van het uitoefenen van medezeggenschap.

 

Artikel 31.     Verplichtingen met betrekking tot de Wet allocatie Arbeidskrachten door intermediairs (WAADI)

31.1.    Overeenkomstig artikel 7a van de WAADI is Stan Partners geregistreerd bij de Kamer van Koophandel als onderneming die arbeidskrachten ter beschikking stelt.

31.2.    De Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8b van de WAADI en zorgt dat arbeidskrachten gelijke toegang hebben tot de bedrijfsvoorzieningen of diensten in zijn onderneming, met name kantines, kinderopvang- en vervoersfaciliteiten, als de werknemers, die in dienst van zijn onderneming werkzaam zijn in gelijke of gelijkwaardige functies, tenzij het verschil in behandeling om objectieve redenen gerechtvaardigd is.

31.3.    De Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8c van de WAADI en zorgt ervoor dat binnen zijn onderneming ontstane vacatures tijdig en duidelijk ter kennis worden gebracht aan de Uitzendkracht, opdat deze dezelfde kansen op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft als de werknemers van die onderneming.

31.4.    De Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 10 van de WAADI. Het is Stan Partners niet toegestaan arbeidskrachten ter beschikking te stellen aan de Opdrachtgever of in het gedeelte van de onderneming van Opdrachtgever waar een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting bestaat. De Opdrachtgever zal Stan Partners tijdig en volledig informeren over het voornemen, aanvangen, voortduren of eindigen van door de vakbonden georganiseerde of ongeorganiseerde collectieve acties, waaronder doch niet uitsluitend een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting. De Opdrachtgever zal in de uitvoering van zijn toezicht en leiding over de Uitzendkracht uitdrukkelijk geen opdrachten aan de Uitzendkracht verstrekken waardoor artikel 10 WAADI zal worden overtreden. Zoals, maar niet beperkt tot, het door arbeidskrachten laten uitvoeren van werkzaamheden die normaliter worden uitgevoerd door werknemers die op dat moment deelnemen aan de collectieve acties.

31.5.    De Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 12a WAADI. De Opdrachtgever zal voor de aanvang van de terbeschikkingstelling en daarna wanneer nodig tijdig en volledig Schriftelijk of elektronisch informatie over de arbeidsvoorwaarden aan de uitzendonderneming verschaffen.

31.6.    Indien Opdrachtgever in strijd handelt met één of meerdere bepalingen uit de WAADI en Stan Partners als gevolg daarvan schade lijdt (waaronder begrepen doch niet beperkt tot aan Stan Partners opgelegde boetes, schadevergoedingsverplichtingen en/of een verplichting tot het betalen van (achterstallig) loon), dan is Opdrachtgever gehouden deze schade aan Stan Partners te vergoeden.

Artikel 32.     Aansprakelijkheid

32.1.    Stan Partners zal zich inspannen de Opdracht als een redelijk bekwaam opdrachtnemer uit te voeren.

32.2.    Gedurende de looptijd van de Opdracht is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de schade die Stan Partners, de Uitzendkracht en/of derden lijden als gevolg van het handelen en/of nalaten van de Uitzendkracht. Stan Partners is niet aansprakelijk voor schade of verliezen van de Opdrachtgever als gevolg van het handelen en/of nalaten van de Uitzendkracht. De Opdrachtgever vrijwaart Stan Partners voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) – direct of indirect – ter zake van de in dit lid bedoelde schaden en/of verliezen.

32.3.    De Opdrachtgever is gehouden om zich afdoende te verzekeren ter dekking van de in dit artikel bepaalde aansprakelijkheden. De Opdrachtgever dient op eerste verzoek van Stan Partners een kopie van het polis blad te overleggen aan Stan Partners.

Artikel 33.     Intellectuele en industriële eigendom

33.1.    Alle intellectuele eigendomsrechten op de ICT-middelen, de teksten, data(bestanden), formats, logo’s, merken, overig beeld- en/ of geluidsmateriaal en elk ander materiaal, daaronder begrepen het ontwerp, de selectie en rangschikking daarvan, waar de Opdrachtgever toegang toe krijgt in het kader van de aanbieding, Opdracht of overige overeenkomst, met uitzondering van materiaal van de Opdrachtgever, berusten uitsluitend bij Stan Partners of haar licentiegevers. Dit geldt ook voor eventueel specifiek op verzoek en/of op kosten van de Opdrachtgever gemaakte aanpassingen, aanvullingen of werken. Aan de Opdrachtgever wordt met betrekking tot de ICT-middelen en voornoemd materiaal alleen een tijdelijk (voor de duur van de Opdracht), persoonlijk, niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht verschaft, voor zover en zolang dit nodig is om gebruik te kunnen maken van de tussen Stan Partners en de Opdrachtgever overeengekomen diensten. Door Stan Partners specifiek voor de Opdrachtgever vervaardigd materiaal, zoals een klantspecifiek rapport, mag ook na afloop van de dienstverlening nog – voor eigen interne bedrijfsdoeleinden – door de Opdrachtgever worden gebruikt.

33.2.    Stan Partners zal de Uitzendkracht op verzoek van de Opdrachtgever een Schriftelijke verklaring laten ondertekenen teneinde – voor zover nodig en mogelijk – te bewerkstelligen c.q. bevorderen, dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van de werkzaamheden van de Uitzendkracht toekomen, respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan de Opdrachtgever. Indien Stan Partners in verband hiermee een vergoeding verschuldigd is aan de Uitzendkracht of anderszins kosten dient te maken, is de Opdrachtgever een gelijke vergoeding c.q. gelijke kosten verschuldigd aan Stan Partners.

33.3.    Het staat de Opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de Uitzendkracht aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen ter zake van de in lid 2 van dit artikel bedoelde intellectuele en industriële eigendomsrechten. De Opdrachtgever informeert Stan Partners over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte overeenkomst/verklaring aan Stan Partners.

33.4.    Stan Partners is jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor een boete of dwangsom die de Uitzendkracht verbeurt of eventuele schade van de Opdrachtgever als gevolg van het feit dat de Uitzendkracht zich beroept op enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom.

 

DEEL C: WERKZAAMHEDEN ZZP’ERS

Artikel 34.     Duur en beëindiging van de Opdracht

34.1.    Een Opdracht wordt aangegaan voor in de Opdracht aangegeven tijdsduur of voor de duur van een project (“bepaalde tijd”).

34.2.    Een Opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet.

34.3.    Tussentijdse opzegging van de Opdracht voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. Indien een tussentijdse opzegmogelijkheid is overeengekomen, dient de opzegging Schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand, tenzij Stan Partners Schriftelijk een andere termijn overeenkomt met de Opdrachtgever.

34.4.    Elke Opdracht eindigt onverwijld wegens opzegging op het tijdstip dat één van beide Partijen de Opdracht opzegt omdat:

–     de andere Partij in verzuim is of;

–     de andere Partij haar bedrijfsvoering staakt, een regeling met al haar crediteuren treft, wordt ontbonden, in liquidatie verkeert en/of haar activiteiten staakt, of;

–     de andere Partij in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd.

Artikel 35.     Opdrachtgeverstarief

De door de Opdrachtgever aan Stan Partners verschuldigde vergoeding wordt berekend door het overeengekomen Opdrachtgeverstarief te vermenigvuldigen met de door de Zzp’er gewerkte uren of (indien dit aantal hoger is) over de uren waarop Stan Partners op grond van de Opdracht en/of de Algemene Voorwaarden aanspraak heeft, ongeacht het daadwerkelijk aantal door de Zzp’er gewerkte uren. Reiskosten worden separaat in rekening gebracht door Stan Partners. Over de totale door de Opdrachtgever aan Stan Partners te betalen vergoeding wordt btw in rekening gebracht.

Artikel 36.     Aansprakelijkheid

36.1.    Stan Partners is niet betrokken bij de uitvoering van de werkzaamheden en is derhalve niet aansprakelijk voor enige schade en/of kosten die mogelijk voortvloeien in verband met handelen en/of nalaten van de Zzp’er, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van Stan Partners. De Opdrachtgever vrijwaart Stan Partners voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) – direct of indirect – ter zake van de in dit lid bedoelde schaden en/of kosten. Eventuele aansprakelijkheid van Stan Partners is beperkt tot hetgeen in artikel 7 van de Algemene Voorwaarden is bepaald.

36.2.    De Opdrachtgever is jegens Stan Partners verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.

Artikel 37.     Vervanging

37.1.    Het staat Stan Partners vrij om voor vervanging te zorgen, indien de Zzp’er verhinderd is de werkzaamheden te verrichten.

De vervanger van Zzp’er dient aan dezelfde objectieve en noodzakelijke kwalificaties te voldoen als Zzp’er.

Artikel 38.     Facturatie en tijdverantwoording

38.1.    Facturatie vindt plaats op basis van de met de Opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdverantwoording met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden.

38.2.    Indien geen wijze van tijdverantwoording is overeengekomen, geschiedt de tijdverantwoording middels door de Opdrachtgever Schriftelijk geaccordeerde declaratieformulieren. De Opdrachtgever en Stan Partners kunnen overeenkomen dat de tijdverantwoording geschiedt middels een tijdregistratiesysteem, een elektronisch en/of automatiseringssysteem of middels door of voor de Opdrachtgever opgestelde overzichten.

38.3.    De Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat hij de uren tijdig accordeert zodat Stan Partners aansluitend aan de week dat de Zzp’er diensten heeft verricht over de tijdverantwoording beschikt. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de wijze waarop de tijdverantwoording aan Stan Partners wordt verstrekt.

38.4.    Indien en voor zover de uren op de factuur van de Zzp’er niet overeenkomen met de (digitale) tijdverantwoording van de Opdrachtgever, is Stan Partners gerechtigd de uren vast te stellen overeenkomstig de factuur van de Zzp’er, tenzij de Opdrachtgever kan aantonen dat de door hem vermelde gegevens correct zijn.

 

DEEL D: WERVING EN SELECTIE

Artikel 39.     Uitvoering

39.1.    Stan Partners zal haar kennis van de arbeidsmarkt aanwenden om een geschikte Kandidaat te zoeken voor de in de Opdracht genoemde functie bij de Opdrachtgever. Stan Partners heeft terzake slechts een inspanningsverbintenis ten opzichte van de Opdrachtgever en nimmer een resultaatsverbintenis.

39.2.    De Opdrachtgever verstrekt aan Stan Partners alle gegevens die Stan Partners redelijkerwijs nodig heeft ter vervulling van de aan haar verstrekte opdracht voor de werving en selectie van een geschikte Kandidaat op grond van de Opdracht. Hiertoe zal eveneens een intakegesprek worden gevoerd tussen Stan Partners en de Opdrachtgever. In het intakegesprek zal op basis van de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens een profiel worden opgesteld door Stan Partners, dat zal worden goedgekeurd door Opdrachtgever. Op basis van dit goedgekeurde profiel zal Stan Partners de Kandidaten werven en selecteren.

39.3.    De werkzaamheden van Stan Partners op grond van de Opdracht omvatten in elk geval:

•    het uitvoeren van een intake gesprek met de Opdrachtgever met als doel een helder beeld te krijgen van de cultuur van de organisatie, exacte functie-inhoud, plaats in de organisatie, gewenst type Kandidaat, datum indienstneming, contractvorm en het arbeidsvoorwaardenpakket;

•    het identificeren en werven van potentiële Kandidaten door database screening, het benaderen van personen uit Stan Partners’s netwerk en door te adverteren in diverse mediakanalen;

•    het selecteren van Kandidaten door screening van het curriculum vitae en uitvoerige persoonlijke intakegesprekken;

•    indien mogelijk, het inwinnen van minimaal twee relevante referenties per geschikt geachte Kandidaat; 

•    het coördineren van de sollicitatiegesprekken bij de Opdrachtgever;

•    het assisteren en, indien overeengekomen, bemiddelen bij de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst met Opdrachtgever.

39.4.    Stan Partners zal de geschikte Kandidaten rechtstreeks presenteren aan de contactpersoon van de Opdrachtgever, middels een voorstel. Hierin wordt Stan Partners’ persoonlijke indruk van de Kandidaat beschreven, de achtergrond van de Kandidaat toegelicht en de door de Kandidaat gewenste  arbeidsvoorwaarden beschreven. Ook worden cv’s verstrekt.

39.5.    De Opdrachtgever beslist te allen tijde zelf of zij een door Stan Partners geselecteerde Kandidaat een (arbeids)overeenkomst wil aanbieden.

39.6.    Stan Partners kan ter uitvoering van de opdracht advertenties uitzetten. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van Opdrachtgever. De Opdrachtgever kan Stan Partners (bindend) verzoeken een advertentie-opdracht te annuleren, mits de advertentie nog niet door het medium is aanvaard en annulering door Stan Partners kan geschieden zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht door het medium. In alle overige situaties kan annulering enkel plaatsvinden in overleg met Stan Partners en onder door haar aangegeven voorwaarden.

39.7.    Alle door Stan Partners voorgestelde Kandidaten vallen onder de reikwijdte van deze Algemene Voorwaarden, tenzij de Opdrachtgever onmiddellijk na het voorstellen van de betreffende Kandidaat melding maakt van het feit dat zij met een betrokken Kandidaat reeds gesprekken heeft gevoerd voor de in de Opdracht genoemde functie in een periode van zes maanden voorafgaand aan de datum van ondertekening van de Opdracht.

39.8.    De Opdrachtgever zal vertrouwelijk met de door Stan Partners verstrekte namen en/of informatie omgaan en zal zich hierbij tevens houden aan de verplichtingen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Opdrachtgever vrijwaart Stan Partners voor eventuele claims en/of opgelegde sancties in verband met de overtreding door Stan Partners van het bepaalde in dit artikellid.

 

Artikel 40.     Honorarium

40.1.    Het te betalen honorarium voor de Opdracht staat gespecifieerd in de Opdracht en is uitgedrukt in een percentage van het all-in bruto jaarinkomen van de geselecteerde Kandidaat, zoals dat tussen de Kandidaat en de Opdrachtgever na indiensttreding van de Kandidaat zal gaan gelden, met een minimum van een honorarium van € 2.500 ex btw. Als geen honorarium is overeengekomen, is een vergoeding van € 2.500 ex btw verschuldigd.

40.2.    Onder het all-in bruto jaarinkomen van de geselecteerde Kandidaat worden alle inkomensbestanddelen begrepen, zoals het jaarsalaris, vakantiegeld, 13de, 14de en/of 15de maand, vaste jaarlijkse gratificatie, provisie, winstuitkering, bonus, garantiecommissie en de fiscale bijtelling voor ter beschikking gestelde zaken (waaronder een auto). Bij het berekenen van de hoogte van de provisie, winstuitkering of bonus wordt ervan uitgegaan dat de te realiseren doelstellingen volledig zijn behaald. Indien een dergelijke berekening niet mogelijk is, wordt in ieder geval 50% van de verwachte provisie, winstuitkering en/of bonus bij het inkomen opgeteld.

40.3.    Indien en voor zover er sprake is van een geselecteerde Kandidaat die rechtstreeks voor de Opdrachtgever werkzaamheden en/of diensten gaat verrichten zonder aldaar in (loon)dienst te treden, bestaat het te betalen honorarium voor de door Stan Partners verrichte werkzaamheden uit hoofde van de Opdracht uit een nader te bepalen percentage van het all-in tarief van de Kandidaat voor de door hem te verrichten werkzaamheden/diensten, zulks op jaarbasis en gebaseerd op 40 uur per week. Indien een dergelijke berekening niet mogelijk is, wordt het te betalen honorarium vastgesteld op een bedrag van ten minste € 2.500,-.

40.4.    De vergoeding als hiervoor genoemd, omvat enkel de kosten voor de door Stan Partners uitgevoerde werving- en selectie werkzaamheden uit hoofde van de Opdracht. Alle bijkomende kosten, zoals (doch niet beperkt tot) de door de geselecteerde Kandida(a)t(en) in verband met de bij de Opdrachtgever gevoerde gesprekken, gemaakte reiskosten, kosten verbonden aan een eventuele (psychologische) test en advertentiekosten komen voor rekening van de Opdrachtgever.

40.5.    De Opdrachtgever is het honorarium verschuldigd op het moment dat de Opdrachtgever een (arbeids)overeenkomst aangaat met de Kandidaat, dan wel op het moment dat de Kandidaat op een andere wijze direct dan wel indirect werkzaamheden en/of diensten gaat verrichten bij of voor de Opdrachtgever. Stan Partners is vanaf dat moment gerechtigd om het honorarium aan Opdrachtgever te factureren.

 

Artikel 41.     Aansprakelijkheid

41.1.    Uitsluitend de Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke beslissing om met een door Stan Partners geselecteerde Kandidaat een (arbeids)overeenkomst aan te gaan en voor de inhoud van die (arbeids)overeenkomst. Stan Partners is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, in de meest ruime zin, welke direct of indirect is of wordt veroorzaakt door de door Stan Partners geleverde Kandidaat. Eveneens is Stan Partners op geen enkele wijze aansprakelijk voor een (vermeend) tekortschieten in het kader van het werving en selectie traject nu op Opdrachtgever eveneens een eigen onderzoeksplicht en verantwoordelijkheid rust om geschiktheid van de Kandidaat voor de betreffende functie te beoordelen. 

41.2.    Stan Partners zal zich redelijkerwijs inspannen om tijdig een potentieel geschikte Kandidaat aan te bieden. Stan Partners schiet niet toerekenbaar tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de Opdrachtgever, indien Stan Partners om welke reden dan ook niet of niet tijdig een Kandidaat kan aanbieden.

41.3.    Stan Partners is niet aansprakelijk, indien een door haar voorgestelde Kandidaat geen (arbeids)overeenkomst met de Opdrachtgever wenst aan te gaan of een aangegane (arbeids)overeenkomst (voortijdig) weer wordt beëindigd.

41.4.    Stan Partners is niet aansprakelijk indien de Kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van de Opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van Stan Partners. Onverminderd het hiervoor bepaalde is, een eventuele aansprakelijkheid van Stan Partners beperkt tot hetgeen in artikel 7 van de Algemene Voorwaarden is bepaald.  

 

Artikel 42.     Aangaan rechtstreekse (arbeids)verhouding Kandidaat

42.1.    De Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder toestemming van Stan Partners op enigerlei wijze gegevens over Kandidaten aan derden door te geven of Kandidaten aan derden voor te stellen. Indien de Opdrachtgever een door Stan Partners geïntroduceerde Kandidaat binnen 12 maanden na eerste introductie van de Kandidaat introduceert bij een andere persoon, onderneming of instelling, hetgeen resulteert in een arbeidsovereenkomst dan wel andere contractuele relatie met die Kandidaat, hetzij op eigen naam, hetzij door middel van en/of in samenwerking met natuurlijke of rechtspersonen waarbij de Kandidaat is betrokken, zal de Opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van een direct opeisbare boete van € 25.000,- aan Stan Partners, onverlet het recht van Stan Partners om in plaats van de boete volledige schadevergoeding te vorderen.

42.2.    Indien de Opdrachtgever een door Stan Partners geïntroduceerde Kandidaat afwijst of de Kandidaat een aanbod van de Opdrachtgever voor het sluiten van een (arbeids)overeenkomst afwijst, en de Opdrachtgever vervolgens binnen 12 maanden na de eerste introductie van de Kandidaat door Stan Partners alsnog een arbeidsovereenkomst dan wel andere contractuele relatie met de Kandidaat aangaat, hetzij op eigen naam, hetzij door middel van en/of in samenwerking met natuurlijke of rechtspersonen waarbij de Kandidaat is betrokken, zal de Opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van een direct opeisbare boete van € 25.000, onverlet het recht van Stan Partners om in plaats van de boete volledige schadevergoeding te vorderen.

42.3.    Indien de Opdrachtgever tijdens de Opdracht en gedurende 12 maanden na het eindigen van de Opdracht, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stan Partners, een arbeidsverhouding of samenwerking of contractuele relatie van welke aard dan ook aangaat met werknemers of vertegenwoordigers, die ten tijde van de Opdracht in dienst waren bij Stan Partners, zal de Opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van een direct opeisbare boete van € 25.000 , onverlet het recht van Stan Partners om in plaats van de boete volledige schadevergoeding te vorderen.